Moet de werknemer instemmen met een voorstel tot wijziging van de arbeidsovereenkomst?

In principe geldt dat de werknemer voorstellen van de werkgever tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden niet hoeft te aanvaarden. Daarover moet tussen partijen overeenstemming worden bereikt. Partijen zullen zich daarbij moeten gedragen als goed werkgever en goed werknemer. Daarom kan de werknemer onder omstandigheden toch worden verplicht om in te stemmen met een dergelijk voorstel […]

Testamentvormen en hun fiscale gevolgen

Testamentvormen In de vorige nieuwsbrief is erfopvolging kort genoemd en daarnaast de erfbelasting aan bod gekomen. Daarbij is ook benoemd dat op bepaalde onderdelen afgeweken kan worden van de wet via een testament. In dit artikel wordt iets dieper ingegaan op de verschillende testamentvormen en hun fiscale consequenties. Via het testament kan enerzijds worden gestreefd […]

Vervallen van vrijstelling BPM op bestelauto vanaf 2025

Het kabinet heeft het voornemen kenbaar gemaakt om de vrijstelling van BPM voor bestelauto’s af te schaffen per 1 januari 2025. Dit plan is onderdeel van het eerdere coalitieakkoord en staat ook vermeld in het Belastingplan 2023. Voor ondernemers die gebruik maken van bestelauto’s kan dit wel eens nadelig uitpakken. Eerst, wat is BPM? De […]

Erfrecht en erfbelasting algemeen

Erfrecht en erfbelasting, is het bij u optimaal geregeld? In onze praktijk komt de erfbelasting regelmatig naar voren. Zo krijgen wij vragen omtrent de omvang van erfbelasting. Een vervolgvraag betreft dan vaak de mogelijkheden om erfbelasting te voorkomen of te beperken. Voor ondernemers vormt daarnaast het bedrijf een groot aandachtspunt: hoe zal de bedrijfsopvolging gaan […]

Aandachtspunten van de oudedagsverplichting

Aandachtspunten van de oudedagsverplichting Mocht u aandelen in een (holding)vennootschap met een oudedagsverplichting (hierna: ODV) hebben, dan is het van belang om scherp te zijn op deze verplichting. De ODV kan namelijk gaan over een aanzienlijk bedrag, welk bedrag bruto is geparkeerd binnen de B.V. Dit betekent dat over de ODV (nog) belasting dient te […]

Over de mogelijkheden van een Stichting Administratiekantoor

Een stichting administratiekantoor (hierna: STAK) wordt meer dan eens gebruikt door DGA’s. Wat is een STAK en in welke opzichten kan het een DGA helpen? In deze nieuwsbrief wordt stilgestaan bij de mogelijkheden die een STAK biedt in het kader van een bedrijfsopvolging (estate planning) en de rol die een STAK kan vervullen als juridische […]

Overeenkomsten en vastlegging

Overeenkomsten en vastlegging In het dagelijks gebruik sluiten wij veel overeenkomsten. Denk bijvoorbeeld aan de afspraak om iemand op te halen op Schiphol of bij iemand langs te gaan voor zijn of haar verjaardag. Ook juridisch zijn overeenkomsten dagelijkse kost: als we boodschappen halen (overeenkomst van koop), huisvesting betalen (bijvoorbeeld met een leningsovereenkomst bij de […]

Deskundige begeleiding bij echtscheiding

In voorgaande nieuwsbrieven is gesproken over onder meer de juridische en fiscale aandachtspunten bij het aangaan van het huwelijk en de afspraken tussen echtgenoten tijdens het huwelijk. Helaas komt het voor dat echtgenoten niet meer met elkaar verder willen of kunnen. Als eenmaal wordt besloten tot echtscheiding, zijn er best wat praktische en juridische zaken […]

Let op: schenken jubelton nu het nog kan?

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, de zogenaamde ‘jubelton’, bedraagt in 2022 € 106.671. De staatssecretaris heeft bekend gemaakt dat deze vrijstelling per 1 januari 2023 zal worden verlaagd tot €27.231. Ook in het geval dat als degene aan wie u/jij wilt schenken dit jaar nog niet toe is aan de koop van een huis, […]

Trouwen en belastingen: waar liggen de mogelijkheden?

In het vorige artikel zijn de juridische gevolgen van het huwelijk besproken. Dit artikel is gewijd aan de fiscale gevolgen van het huwelijk.[1] Belastingtechnisch heeft trouwen namelijk ook veel impact. Bovendien is het via het huwelijksvermogensrecht ook mogelijk om fiscaal te optimaliseren. Vooral de inkomstenbelasting en de erfbelasting bieden daarin mogelijkheden. In dit artikel ligt […]