Jaarrekeningen

“Winst of verlies, wij maken de balans op voor jouw onderneming”

Jouw jaarrekening door onze accountants

Onze accountants verzorgen het samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen. Dit geldt zowel voor bedrijven in het MKB als voor verenigingen en stichtingen. Dat doen wij op basis van de verwerkte administratie en aangeleverde gegevens, conform wet- en regelgeving, inclusief de benodigde publicatiestukken en notulen. Daarnaast ondersteunt van Asselt bij het opmaken van de deponeringsstukken die voldoen aan de minimumeisen.

Hoe en wat

Een jaarrekening bestaat uit verschillende onderdelen. De rechtsvorm en de grootte van je onderneming is bepalend voor de hoeveelheid financiële informatie die je openbaar moet maken.

Geeft de toestand weer van je onderneming op een bepaald moment. Dit is het resultaat van de veranderingen in bezittingen en schulden als gevolg van jouw ondernemingsactiviteiten.

Geeft een overzicht van de omzet en de kosten van je onderneming over de periode van een jaar. Dit geeft weer of de onderneming winst of verlies maakt.

Vermeldt het aantal werkzame personen en een verdere specificatie van de balans en winst-en-verliesrekening. Voor grotere ondernemingen kan de toelichting uitgebreider zijn. In de grondslagen wordt vermeld hoe de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling tot stand zijn gekomen.

Waarom een jaarrekening?

Voor onder andere B.V.’s is het wettelijk verplicht om een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze publicatiestukken worden ontleend aan een samengestelde jaarrekening. Veel ondernemers huren ons in om de jaarrekening samen te stellen en publicatiestukken te verzorgen vanwege onze kennis van administratieve verwerking en externe verslaggeving.

Een jaarrekening geeft inzicht in de financiële situatie en ontwikkeling van je onderneming en is voor het maatschappelijke verkeer een belangrijke bron om debiteurenrisico’s in te kunnen schatten. De cijfers geven echter nooit een garantie over de huidige financiële positie van een onderneming. Hoe je de jaarcijfers en kengetallen moet interpreteren, is mede afhankelijk van de branche waarin de onderneming actief is. De jaarafsluiting is een passend moment om even terug te kijken maar vooral om op basis van deze cijfers vooruit te kijken.

  • Kengetallen die berekend worden op basis van de gegevens in de jaarrekening geven een beeld van de financiële positie van een onderneming
  • Liquiditeit geeft informatie over het vermogen van de onderneming, daaraan kan je zien of de onderneming op korte termijn aan betalingsverplichtingen kan voldoen
  • Solvabiliteit geeft aan of de onderneming aan alle langlopende financiële verplichtingen kan voldoen
  • Rentabiliteit geeft een beeld van de winstgevendheid van de onderneming

Meer weten?

Frans Jacobs AA

Henry Boer AA RB