Update coronavirus 31 maart

De afgelopen weken hebben wij allemaal een grote lading nieuws te verwerken gekregen. Vandaag hopen we je iets meer overzicht te kunnen geven in dit oerwoud aan corona regelingen. HIER vind je een overzicht met alle maatregelen met de toelichting voor wie, wat, hoeveel en waar aan te vragen. Op de regelingen waarvoor dit van toepassing is, kun je vervolgens doorklikken naar de uitgebreidere informatie. Ook is er een stappenplan opgenomen, mocht je zelf de aanvraag willen indienen.

De voorwaarden van de NOW zijn zojuist bekend gemaakt! Je leest er in deze update alvast wat meer over. De komende dagen zullen we hier nog verder op in gaan.

Daarnaast staan wij nog even kort stil bij eHerkenning, de DGA, de reserves in een holdingstructuur en vaste vergoedingen voor personeel. Heb je suggesties voor onze updates of vragen die hierin terug zouden moeten komen, dan horen wij graag van je.

Voor nu wachten we met elkaar de persconferentie van vanavond af. Dat de coronamaatregelen die aanvankelijk tot en met 6 april zouden gelden worden verlengd, is inmiddels duidelijk. Tot wanneer en of er nog wijzigingen gaan komen is de vraag. Tot morgen!

NOW

Met de bekendmaking van de voorwaarden van de NOW is er voor werkgevers eindelijk meer duidelijkheid gekomen. Vandaag staan we alvast even stil bij de definitie van omzet, de bepaling van de omzetdaling en de loonsom. De komende dagen zullen wij nog verder op de regeling ingaan. Mochten er in de tussentijd al vragen zijn, neem dan alvast even contact met ons op!

Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Vervolgens kun je binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Omzet

Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht. Kern is dat het omzetbegrip in deze regeling zo dicht mogelijk aansluit bij het activiteitenniveau van de onderneming, instelling, of het concern. Hierin wordt uitgegaan van de netto-omzet: de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belasting. Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebben op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten.

Ontvang je andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.

Omzetdaling

Je kunt een omzetdaling opgeven in een aangesloten meetperiode van drie maanden die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (bijvoorbeeld van 1 april t/m 30 juni). De omzet in deze driemaandsperiode wordt vergeleken met een referentieperiode. Uitgangspunt is dat de referentieperiode de omzet van januari tot en met december 2019 is gedeeld door vier. Ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden hanteren een andere berekening van de omzetdaling. Er zal in zekere mate rekening worden gehouden met verschillende factoren, maar niet met elke factor afzonderlijk, zoals seizoensinvloeden.

Loonsom

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Als werkgever vraag je de NOW aan per loonheffingennummer. De loonsom zal dus vastgesteld worden per loonheffingennummer.

De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon. Het UWV gebruikt daarbij meestal de loonsom van januari 2020. Het loon van alle werknemers die in januari 2020 bij de aanvrager in dienst waren tellen hierin mee. Voor de berekening van de subsidie telt maximaal € 9.538 van het loon per werknemer mee.

Bij de definitieve vaststelling van de subsidie, na afloop van de subsidieperiode, wordt de loonsom van januari 2020 vergeleken met de loonsom van de maanden maart 2020 tot en met mei 2020. Als de loonsom gedaald is, wordt de subsidie ook lager.

Tot de loonsom worden niet de werkgeversbetalingen voor uitkeringen gerekend. Deze krijgt de werkgever immers al vergoed via UWV. De eventuele betaling van vakantiebijslag telt ook niet mee in de loonsom.

De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Daarvoor hanteert het UWV een opslag van 30% bovenop de loonsom.

eHerkenning

Voor het indienen van een aanvraag voor de NOW is inmiddels duidelijk dat eHerkenning niet nodig is. Het loonheffingennummer kan worden gebruikt om deze aanvraag te doen. Voor het aanvragen van de TOGS (het noodloket) is eHerkenning wel nodig, zoals je gisteren in onze update hebt kunnen lezen.

DGA

De NOW wordt helaas niet opengesteld voor de DGA (directeur-grootaandeelhouder). Vooralsnog is er geen alternatieve regeling aangekondigd. Mocht je als DGA getroffen worden door de coronacrisis, pak dan onze update van woensdag 25 maart er nog even bij. We hebben daar de optie om tijdelijk het gebruikelijk loon te verlagen al benoemd zodat in ieder geval de afdracht van de .loonheffing (vroeg of laat) wordt beperkt. Laat het gerust weten als we je hiermee kunnen helpen.

Dividenduitkeringen

Heb je een BV-structuur dan is dit misschien wel een goed moment om de aanwezige reserves in de holding en of de werkmaatschappij(en) onder de loep te nemen. Zou het niet goed gaan met de onderneming dan is o.a. van belang dat je langer dan een jaar geleden dividend hebt uitgekeerd. Uiteraard kunnen dividenduitkeringen zo nodig weer terug geleend worden aan de BV die het nodig heeft. Juridisch heeft een lening echter een grotere voorrangspositie ten opzichte van (niet uitgekeerd) eigen vermogen. Wij staan voor je klaar om mee te helpen met het uitvoeren van de balans- en uitkeringstest en het opstellen van de benodigde stukken. Zo kunnen we het aansprakelijk vermogen verantwoord tot een minimum beperken.

Personeel: vaste vergoedingen

Als gevolg van de coronacrisis wordt er niet of veel minder gereisd. Vaste vergoedingen, zoals de vaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en vaste onkostenvergoedingen, kunnen daardoor ongewenste fiscale gevolgen opleveren. Bovendien zijn het voor de werkgever kosten/uitgaven waar hij/zij in deze tijd misschien graag op zou willen of moeten besparen?

Bij een lange onderbreking, zoals het huidige thuiswerken vanwege de coronacrisis, moeten de vergoedingen überhaupt worden stopgezet. Doorbetaling van de vaste reiskostenvergoeding mag fiscaal nog in de maand waarin de werknemer niet meer reist en maximaal de daarop volgende maand. Daarna wordt de vergoeding als belast loon beschouwd.

Voor vaste kostenvergoedingen geldt dat sommige kosten als gevolg van de coronacrisis niet meer worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan kosten van tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking zoals lunches onderweg. In dat geval moet de vaste vergoeding voor zover die op dat soort kosten ziet, worden stopgezet. Hiervoor geldt ook dat deze nog gedurende de lopende kalendermaand en maximaal de volle maand daarop mogen worden doorbetaald. Wordt de kostenvergoeding waar geen kosten meer tegenover staan niet op tijd stopgezet, dan beschouwt de Belastingdienst het als een belaste vergoeding.

Bij de werknemers zal er mogelijk begrip zijn voor werkgevers die bijvoorbeeld de maand maart 2020 de (reis)kostenvergoedingen nog in stand worden gehouden, maar daarna deze uitkering niet meer doen. Het gedeelte van de vergoeding in maart waar geen kosten tegenover stonden, kan de werknemer dan zien als compensatie voor de kosten thuis (extra energie, koffie, toiletpapier..) die normaal gesproken niet door een werkgever separaat vergoed kunnen worden.

Deel dit bericht