Update coronavirus 30 juni

“In het hart van elke moeilijkheid, ligt een kans”

Terwijl de temperaturen afgelopen week behoorlijk opliepen en de zomervakanties langzaam dichterbij komen, wordt er in Den Haag nog hard doorgewerkt. Nieuwe maatregelen worden gepresenteerd en bestaande regelingen aangepast. Hoog tijd om je even mee te nemen in een aantal punten die voor jou als ondernemer van belang kunnen zijn.

Zo lees je vandaag meer over de NOW 2.0, die vanaf 6 juli a.s. kan worden aangevraagd. Ook praten we je bij over de TOFA en de TVL. Deze laatste regeling kan vanaf vandaag worden aangevraagd, waarbij het goed is om te (laten) checken of jij hiervoor in aanmerking komt. Dit door een recente uitbreiding van de SBI-codes die hiervoor in aanmerking komen. Verder kan er bij de Belastingdienst weer verlenging van het bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd.

Wil je gebruik maken van de nieuwe steunregelingen, dan kunnen wij dit vanzelfsprekend voor je verzorgen. Neem in dat geval even contact met ons op, zodat wij dit tijdig in gang kunnen zetten.

NOW 2.0

Vorige week is de NOW-regeling 2.0 officieel gepubliceerd. Bedrijven kunnen naar verwachting de NOW-subsidie vanaf 6 juli bij het UWV aanvragen. De NOW uit het tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar met enkele wijzigingen. Het subsidietijdvak is verlengd naar vier maanden.

Bedrijven met minstens 20% omzetverlies kunnen met de NOW een tegemoetkoming van maximaal 90% van hun loonkosten krijgen, naar rato van hun omzetverlies. De maand waarop de loonsom wordt vastgesteld is in dit tweede subsidietijdvak de maand maart 2020. Een andere wijziging is dat in deze tweede periode de forfaitaire opslag wordt verhoogd van 30% naar 40%. Hiermee krijgen bedrijven meer financiële ruimte om de salarissen door te betalen. Maar ook voor andere kosten die gemaakt moeten worden om het bedrijf en dus ook de werkgelegenheid in stand te houden.

Nieuwe voorwaarden

De NOW 2.0 kent ook nieuwe voorwaarden. Zo mag een bedrijf dat gebruik maakt van de verlenging van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Dit geldt voor bedrijven die op grond van de NOW-subsidie 125.000 euro of meer ontvangen, of een voorschot van 100.000 euro of meer ontvangen. Voor concerns die hun omzetdaling op werkmaatschappijniveau willen berekenen, geldt een dergelijke voorwaarde al voor de NOW in het eerste pakket. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan.

Op één punt wijkt de regeling af van wat eerder is aangekondigd; anders dan bij brief van 20 mei gemeld, hoeft een werkgever die zowel de eerste als de tweede tranche NOW heeft aangevraagd de vaststelling voor beide tranches niet gelijktijdig aan te vragen. Iedere aanvrager zal dus vaststelling voor de eerste tranche kunnen aanvragen vanaf 7 oktober 2020. Deze aanpassing is een verruiming en geen verplichting: aanvragers kunnen alsnog, indien zij dit zelf willen, de vaststellingsaanvragen voor de eerste en tweede tranche gelijktijdig indienen ná 15 november 2020.

Inspanningsverplichting

Deelname aan de NOW 2.0 betekent ook dat de werkgever een inspanningsverplichting heeft om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma ‘NL leert door’.

Bedrijven die, ondanks deelname aan de NOW, meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediation-verzoek en wordt er toch een melding gedaan op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag – na 29 mei 2020 en voor 1 oktober 2020 – en voor 20 of meer mensen bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.

Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW, dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen en eventueel verleende voorschotten voor de loonkosten van deze werknemers worden teruggevorderd. Ook staat de NOW los van de bescherming door het ontslagrecht en van de regels voor collectief ontslag, de WMCO. De in de NOW 1 opgenomen extra korting van vijftig procent bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt in NOW 2.0.

TOFA voor flexwerkers nu aan te vragen!

Flexwerkers die door de coronacrisis geen of nauwelijks inkomsten hebben en geen recht hebben op een uitkering, kunnen vanaf nu de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) aanvragen. De aanvraag kan  bij het UWV worden ingediend.

De TOFA is alleen bedoeld voor flexwerkers die geen recht hebben op een uitkering, zoals bijvoorbeeld bijstand, Tozo, WW, WAO of Anw. De TOFA geldt ook voor studenten. Het recht op studiefinanciering heeft echter geen invloed op de TOFA-uitkering.

Er gelden specifieke voorwaarden voor wat betreft het verlies aan inkomen. Zo moet het loon dit jaar:

  • in februari minstens € 400 hebben bedragen,
  • in maart minstens € 1 zijn geweest, én
  • in april minstens 50% minder zijn geweest dan het loon in februari én niet meer dan € 550.

Er geldt nog een aantal andere voorwaarden. Je mag over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in jouw inkomsten hebben gehad. Je hebt de TOFA nodig voor de kosten van jouw levensonderhoud, je bent tenminste 18 jaar en had op 1 april nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt (66 jaar en 4 maanden).

De TOFA is een vast bedrag van € 1.650 bruto voor de periode maart tot en met mei, dus voor drie maanden.

Wie recht heeft op de TOFA, kan deze aanvragen via het UWV. Dit kan digitaal met behulp van DigiD. Wie geen DigiD heeft, kan de tegemoetkoming op papier aanvragen. Je hebt tot en met 12 juli 2020 de tijd om de TOFA aan te vragen.

Nadat je de TOFA hebt aangevraagd, neemt het UWV binnen vier weken een beslissing. Is deze positief, dan heb je het geld in beginsel binnen twee weken op jouw rekening. Bij een afwijzing kun je in bezwaar en beroep.

Let op! De TOFA heeft invloed op het recht op toeslagen, zoals de zorgtoeslag, en de hoogte ervan.

TVL vervangt de TOGS

Mkb-bedrijven die extra getroffen worden door de coronacrisis, kunnen in het steunpakket 2.0 opnieuw een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 50.000 voor een periode van vier maanden, juni tot en met september, voor bedrijven met een omzetdaling van ten minste 30%.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, de TVL, is de opvolger van de TOGS-regeling. Via de TOGS kunnen specifieke bedrijven een eenmalige tegemoetkoming krijgen van € 4.000 vanwege de vaste lasten. Bedrijven die voor de TOGS in aanmerking komen, kunnen ook een beroep doen op de nieuwe TVL. Dit betekent dat ook de mogelijkheid om de TVL aan te kunnen vragen, weer afhankelijk is van de SBI-code van een bedrijf.

De TVL is specifiek bedoeld voor bedrijven die geraakt worden door de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus. Gedacht moet worden aan horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters. De verwachting is dat een aantal van deze sectoren ook in de zomermaanden nog gesloten moet blijven.

Hoeveel de tegemoetkoming voor een bepaald bedrijf precies bedraagt, is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving. Als voorwaarde voor de tegemoetkoming geldt dat de omzet van het bedrijf minstens 30% gedaald moet zijn.

Let op! Net als de tegemoetkoming via de TOGS is ook de TVL belastingvrij.

Verlenging bijzonder uitstel betalen belasting

Bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden is een van de middelen waarmee het kabinet ondernemers tegemoetkomt vanwege de coronacrisis. Dit kon vanaf 16 maart worden aangevraagd en wordt dan automatisch verleend voor een periode van drie maanden.

Is de schuld waarvoor je het uitstel wilt verlengen € 20.000 of meer, dan dien je extra informatie aan te leveren waaruit blijkt dat jouw betalingsproblemen met name veroorzaakt zijn door de coronacrisis. Ook dien je een verklaring van een derde-deskundige mee te sturen die niet bij je in dienst is. Dit kan bijvoorbeeld een accountant zijn.

Bij uitstel vanaf € 20.000 mag je ook geen dividend uitkeren, eigen aandelen inkopen en aan bestuur en directie geen bonussen of winstuitdelingen doen tot de jaarrekening van 2020 is vastgesteld.

Mochten wij je kunnen helpen bij het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling, dan wel het verlengen hiervan dan horen wij het graag.

Deel dit bericht