Massaal bezwaarprocedure voor box 3

Op Prinsjesdag heeft staatssecretaris Van Rij bekend gemaakt geen compensatie aan te bieden voor de box 3 heffing over 2017 tot en met 2020 wanneer geen bezwaar is gemaakt tegen de belastingaanslagen.

De mogelijkheid bestaat om binnen 5 jaar na het kalenderjaar voor een aangifte inkomstenbelasting een verzoek tot ambtshalve aanpassing in te dienen bij de Belastingdienst. De staatssecretaris gaf echter op voorhand al aan de verzoeken met betrekking tot de box 3 heffing over 2017 tot 2020 te zullen afwijzen. Een vervolgstap zou zijn een individuele (bodem)procedure tegen de Belastingdienst. Een tijdrovende en kostbare procedure.

Na overleg met diverse van onze koepelorganisaties heeft het kabinet besloten om een massaal bezwaarprocedure te starten. Kortweg komt het erop neer dat er een gezamenlijke procedure gevoerd gaat worden, waarvan de uitkomst voor alle belastingplichtigen met belast vermogen in box 3 van toepassing zal zijn. Centrale vraag is of compensatie aan alle belastingplichtigen met box 3 heffing wettelijk verplicht is. Een eventuele aanpassing van de aanslagen over voorgaande jaren kan overigens enkel in jouw voordeel uitpakken. Bij een hogere uitkomst van de berekening blijft de huidige aanslag ongewijzigd.

Er is dus geen actie vereist. We wachten de uitkomst met spanning af!

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande (aanvullende) vragen hebben of willen overleggen, bel of mail gerust.

Deel dit bericht