Lager gebruikelijk loon dan minimumloon ook mogelijk

Een dga moet jaarlijks een zogeheten ‘gebruikelijk loon’ uit uw bv opnemen. Dit moet in beginsel minstens € 47.000 bedragen, maar volgens de rechter is soms zelfs een gebruikelijk loon dat lager is dan het minimumloon ook mogelijk.

Hoogte gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon dient te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 47.000. Is het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan € 47.000, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag.

Bijzondere omstandigheden

Onder bijzondere omstandigheden kan ook een lager gebruikelijk loon worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij verlieslijdende bv’s. De Belastingdienst stelt zich dan echter op het standpunt dat het gebruikelijk loon ten minste gelijk moet zijn aan het wettelijk minimumloon.

Rechter staat loon onder minimumloon toe

In een recente uitspraak besliste de rechter in Arnhem dat ook een gebruikelijk loon kan worden toegekend dat onder het wettelijk minimumloon ligt. In de voorliggende casus had een bv de dga in de eerste drie maanden van het eerste boekjaar een gebruikelijk loon toegekend conform de fiscale voorschriften. Wegens aanhoudende verliezen was de bv dit gebruikelijk loon grotendeels schuldig gebleven en werd de rest van het boekjaar geen loon meer uitbetaald. De rechter achtte dit juist.

Oud besluit

De rechter baseerde dit oordeel op een besluit uit 2006. Hierin werd bepaald dat een lager loon dan een gebruikelijk loon acceptabel is als men aannemelijk kan maken dat de continuïteit van de bv in gevaar komt bij het uitbetalen van een gebruikelijk loon.

Geen recht aan de realiteit

Het vasthouden aan het minimumloon als ondergrens voor het gebruikelijk loon, doet volgens de rechter in dit soort situaties geen recht aan de realiteit. De wet minimumloon is niet voor deze situatie geschreven, aldus het oordeel.

Corona

Vanwege corona mag het gebruikelijk loon in 2020 en 2021 ook lager worden vastgesteld dan wettelijk voorgeschreven. Het omzetverlies moet in 2021 wel minstens 30% zijn, voor 2020 is dit niet vereist. Het gebruikelijk loon mag worden afgeleid van dat in 2019 en evenredig aangepast worden voor het omzetverlies. Voor 2020 gaat u daarbij uit van het omzetverlies in de eerste vier maanden vergeleken met de omzet in de eerste vier maanden van 2019, voor 2021 gaat u uit van het omzetverlies over het hele jaar in vergelijking met de omzet over het hele jaar 2019.

Heeft u vragen over de hoogte van het gebruikelijk loon, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA – Publicatiedatum: 24-03-2021

Deel dit bericht