Corona update 29 juni 2021

‘Bijna terug naar normaal(?)’

Het vaccineren tegen corona gaat hard, waardoor in Nederland bijna alles weer lijkt te kunnen. Medio augustus bekijkt het kabinet op welke manier en wanneer de laatste stap van het openingsplan (het loslaten van de anderhalve meter en de overige basisregels) gezet kan worden. 

Het kabinet was ook van mening dat de economie inmiddels weer zo ver op stoom is dat de meeste ondernemers voldoende verdienen om hun belastingen te kunnen betalen. Maar volgens de Kamer geldt dat nog lang niet voor alle ondernemers en kunnen die nu acuut in geldproblemen komen. Zodoende krijgen de ondernemers alsnog drie maanden extra bijzonder uitstel van betaling tot 1 oktober 2021. Op korte termijn zal het kabinet de motie gaan uitvoeren.

Wat dit verder voor jou als ondernemer betekent, lees je in onze corona update van vandaag. Verder in onze corona update heel veel meer nieuws over de TVL. Zoals het openen van de loketten voor het aanvragen van de TVL Q2 2021, de start van de vaststelling definitieve TVL Q1 2021, de mogelijkheid tot een herzieningsverzoek SBI-code voor de TVL Q4 2020 en de deadline voor de aanvraag vaststelling TVL Q4 2020.

Tot slot gaan we in deze corona update nog verder in op de mogelijkheid om alsnog NOW aan te vragen voor eerdere kwartalen. Daarnaast geven we nog een verduidelijking op het omzetbegrip voor de NOW.

Allereerst pakken we de agenda’s er weer bij voor het volgende:

 • De aanvraag NOW 3.3 (NOW 5) kan nog tot en met a.s. woensdag 30 juni 2021! worden ingediend bij het UWV;
 • De aanvraag definitieve berekening NOW 1.0 (periode maart tot en met mei 2020) kan tot en met 31 oktober 2021;
 • De aanvraag definitieve berekening NOW 2.0 (periode juni tot en met september 2020) kan tot en met 5 januari 2022;

 • De aanvraag TVL Q2 2021 is sinds afgelopen vrijdag 25 juni 2021 mogelijk en is aan te vragen tot en met vrijdag 20 augustus 2021 17:00 uur;
 • De startende ondernemers kunnen nog tot maandag 12 juli 2021 een aanvraag TVL Q1 2021  doen bij de RVO;

 • Het bijzonder uitstel van betaling eindigt op 1 oktober 2021;
 • Pas vanaf 1 oktober 2022 begint de afbetalingsregeling van de opgebouwde belastingschuld tijdens het bijzonder uitstel van betaling. De betalingsregeling geldt voor 60 maanden!

 • De TOZO 4 (voor de maanden april 2021 tot en met juni 2021) is nog tot en met a.s. woensdag 30 juni 2021! aan te vragen bij je woongemeente. Bij de TOZO 4 kan een aanvraag met terugwerkende kracht naar de vorige maand worden ingediend;
 • De TOZO 5 (voor de maanden juli, augustus en september 2021) kan je aanvragen bij je woongemeente vanaf 1 juli tot 1 oktober 2021;

 • De TONK is verlengd en kan tot 1 oktober 2021 worden aangevraagd bij je woongemeente;

 • Sinds 1 juni jl.  kun je een aanvraag Corona-doorstartkrediet (TOA krediet) voor mkb-bedrijven doen op de website van Qredits;
 • De volgende kredietfaciliteiten zijn verlengd tot en met 31 december 2021:
  • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C);
  • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C);
  • Klein Krediet Corona (KKC);
  • Qredits Corona OverbruggingsLening (COL).

Neem bij  vragen en/of hulp weer gerust contact met ons op. Wij zijn er voor jullie!

Ondernemers krijgen alsnog drie maanden extra uitstel van belastingen

Maandenlang hadden we woensdag 30 juni 2021 rood omcirkeld staan in de agenda als de laatste dag voor het aanvragen of verlengen van het bijzonder uitstel van betaling vanwege corona.

Maar sinds vorige week (22 juni jl.) is bekend dat ondernemers nu toch nog tot 1 oktober 2021 bijzonder uitstel van betaling van hun belastingen krijgen in plaats van tot 1 juli. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën volgt daarmee alsnog een uitspraak van de Tweede Kamer en gaat de motie (laten) uitvoeren. Daarmee krijgen ondernemers nog eens drie maanden respijt en hoeven pas vanaf 1 oktober aan hun nieuwe belastingverplichtingen te voldoen.

Met deze uitspraak dienen wij gelijk de informatie te corrigeren uit onze vorige corona update. Heb jij namelijk (verlenging van het) bijzonder uitstel van betaling verleend gekregen vóór 1 juli 2021, dan hoef je de aankomende loon- en omzetbelasting aangiften over het tweede kwartaal van 2021 respectievelijk de maand juni 2021 toch nog niet tijdig te voldoen vóór het einde van de maand juli. Deze belastingschulden zullen automatisch meelopen in de regeling van het bijzonder uitstel van betaling.

Heb je echter nog geen (verlenging van het) bijzonder uitstel van betaling aangevraagd, of loopt je eerste bijzonder uitstel van betaling vóór 1 oktober 2021 af? Dan adviseren wij je om het bijzonder uitstel van betaling aan te vragen c.q. te verlengen. Want alleen dan kom je in aanmerking voor een betalingsregeling voor de belastingschuld die je hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. T.z.t. verstuurt de Belastingdienst nog een brief met een overzicht van de belastingschuld alsmede met een voorstel voor de betalingsregeling. De afbetalingsregeling staat daarbij nog steeds voor per 1 oktober 2022 op de planning en geldt voor 60 maanden tot 1 oktober 2027.

Aanvraag TVL Q2 2021

Sinds afgelopen vrijdag 25 juni 2021 is het mogelijk om de TVL Q2 2021 aan te vragen. Dit is nog mogelijk tot en met vrijdag 20 augustus 2021 17:00 uur. Aanvragen kan via www.rvo.nl/tvl of neem contact met ons op!

Voor in Q2 2021 krijgen de startende ondernemers alsmede de grote ondernemingen ook een tegemoetkoming in hun vaste lasten. Zij kunnen meedoen met het reguliere aanvraagtraject voor de TVL Q2 2021. Er komt dus geen aparte aanvraagronde beschikbaar voor de startende ondernemers en de grote ondernemingen.

Het is tevens nogmaals goed om te benadrukken dat de TVL Q2 201 een ruimere referentieperiode heeft. Je mag de omzet over het tweede kwartaal van 2021 namelijk vergelijken met de omzet uit het tweede kwartaal van 2019 of met de omzet uit het derde kwartaal van 2020.

De startende ondernemers (die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn gestart met hun onderneming) kunnen uiteraard alleen de omzet uit het derde kwartaal van 2020 als referentieperiode gebruiken.

Mocht je dus willen weten welke referentieperiode voordeliger uitvalt, neem dan gerust contact met ons op. Dan bekijken we samen de verschillende mogelijkheden.

Let op: Als je het derde kwartaal van 2020 als referentieperiode kiest, dan telt de ontvangen TVL of andere Covid-19 subsidies (zoals TOGS, NOW, etc.) uit het derde kwartaal van 2020 niet mee als omzet.

Goed om te weten: de TVL Q2 2021 kan alleen aangevraagd worden indien je beschikt over eHerkenning niveau 3. Gebruik ook de omzetgegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn (via de aangiften omzetbelasting). Dit alles helpt om een snelle uitbetaling te krijgen vanuit de RVO.

Aanvullende voorwaarden TVL Q2 2021

Voor een aantal ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden. In deze corona update benoemen wij er beknopt twee.

 1. Een onderneming die tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en € 25.000 of meer subsidie aanvraagt, heeft bij zijn TVL-aanvraag over Q2 2021 een derdeverklaring nodig. Wij als accountantskantoor kunnen dit voor jullie afgeven.
 2. Bij aanvragen van € 125.000 of hoger vraagt de RVO bij de aanvraag alsmede bij de vaststelling om extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsproduct. Als accountantsproduct bij aanvraag voldoet het ‘rapport van feitelijke bevindingen’ (conform Standard 4400N) en/of voldoet als het een ‘samenstellingsverklaring’ betreft (Standard 4416N). 

Denk jij het accountantsproduct nodig te hebben? Neem dan gerust contact met ons op.

Vaststelling TVL Q1 2021 start tweede helft juli

Vanaf de tweede helft van juli is het mogelijk om de aanvraag definitieve vaststelling TVL Q1 2021 op te stellen en in te dienen bij de RVO. Tijdens deze vaststelling kan de werkelijke omzet over het eerste kwartaal van 2021 doorgeven worden. Daarmee berekent de RVO het definitieve subsidiebedrag TVL Q1 2021 waar je als ondernemer recht op hebt.

Om je als ondernemer goed voor te bereiden op de vaststelling kunnen de volgende stukken dienen als bewijs van de omzet, waarbij de berekening van de omzet benodigd is zonder btw:

 • btw-aangiftes van de subsidieperiode (en de referentieperiode als de omzet verschilde van de aanvraag), of
 • een duidelijke uitdraai uit het boekhoudprogramma van de omzet: bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten goed zichtbaar zijn, of
 • een goedgekeurde en gedeponeerde jaarrekening.

Indien de RVO de gegevens juist en volledig ontvangt, dan beslissen ze en betalen ze in 90% van de gevallen binnen 3 weken de laatste 20% van de TVL Q1 2021 aan je uit. Is het omzetverlies hoger dan berekend op voorschot, dan ontvang je alsnog een hogere subsidie. Bij een lager omzetverlies dan berekend op voorschot ontvang je uiteraard minder dan 20% of betaal je in het slechtste geval zelfs (een deel van) het voorschot terug.

Benieuwd naar de inschatting van je definitieve subsidie TVL Q1 2021? Neem gerust contact met ons op. Dan stellen wij de berekening voor je op.

Voor in de agenda: De uiterste deadline voor de vaststelling van TVL Q1 2021 is 1 oktober 2021. Vóór die datum moet de werkelijke omzet uit het eerste kwartaal van 2021 zijn doorgegeven aan de RVO.

Mogelijkheid tot herzieningsverzoek SBI-code TVL Q4 2020

Sinds de TVL Q4 2020 bepaalt de hoofdactiviteit op 15 maart 2020 of je als ondernemer tot de doelgroep van de TVL hoort. Het kan zo nu en dan voorkomen dat de werkelijke hoofdactiviteit niet overeen komt met de hoofdactiviteit op de inschrijving in het Handelsregister van de KvK. En dat kan gevolgen hebben voor de TVL-subsidie.

Is deze situatie bij jou van toepassing? Dan heb je als aanvrager van de TVL Q4 2020 de mogelijkheid om sinds 24 juni en tot en met 5 augustus 2021 een zogeheten herzieningsverzoek SBI-code in te dienen bij de RVO. Met dit herzieningsverzoek laat je je hoofdactiviteit (of: gewenste SBI-code) opnieuw toetsen.

Let op: Dit kan alleen voor aanvragers van TVL Q4 2020.

Je dient te bewijzen dat de eerst geregistreerde SBI-code in het Handelsregister op 15 maart 2020 niet de hoofdactiviteit was. De vervolgens te toetsen hoofdactiviteit moet al wel sinds 15 maart 2020 op de inschrijving van de KvK staan. Dit betreft de nevenactiviteit of de activiteit die is beschreven in de bedrijfsactiviteitenomschrijving en waaraan eerder nog geen SBI-code was gekoppeld.

De volgende informatie is nodig voor een herzieningsverzoek:

 • een toelichting waarom een andere SBI-code beter past bij de bedrijfsactiviteitenomschrijving zoals die op 15 maart 2020 was geregistreerd bij KvK;
 • informatie over de omzet in 2019, waaruit blijkt dat het grootste deel van de omzet wordt behaald met een activiteit die past bij de gewenste SBI-code. Dit kan de aangifte omzetbelasting, de jaarrekening of een grootboek zijn.

Goed om te weten: Een herzieningsverzoek is niet mogelijk als er een ontvankelijke bezwaarprocedure tegen de beslissing TVL Q4 2020 loopt of eerder liep. De verwerking van een herzieningsverzoek bij de RVO duurt acht weken. Deze termijn kan met eenmaal met acht weken worden verlengd.

Voor in de agenda: De deadline voor het indienen van de aanvraag vaststelling TVL Q4 2020 sluit op 1 september 2021. Dit was eerst 1 juli 2021.

Alsnog NOW voor eerdere kwartalen

Mocht je nog geen NOW aangevraagd voor de perioden vanaf oktober 2020? Dan kan je in bepaalde situaties alsnog een aanvraag indienen.

De aanvraagperiode voor de NOW 3.1 (vanaf oktober 2020) sloot al eind december 2020. Op dat moment was de regel nog dat TVL meetelde als omzet. Mogelijk heb je hierdoor het benodigde omzetverlies van minimaal 20% niet gehaald, en zodoende (naar alle waarschijnlijkheid) geen NOW aangevraagd voor deze periode.

In onze vorige corona update hebben wij reeds bekendgemaakt dat vanaf de NOW 3.1 de TVL niet meer meetelt als omzet. Hierdoor heb je mogelijk een lagere referentieomzet en haal je misschien alsnog het benodigde omzetverlies van minimaal 20%. Dit betekent automatisch dat je mogelijk alsnog een tegemoetkoming NOW 3.1 en NOW 3.2 kan aanvragen.

Voor in de agenda: Tot en met 16 juli 2021 kan contact worden opgenomen met het UWV om alsnog NOW 3.1 en/of NOW 3.2 aan te vragen. Dit kan door te bellen met UWV Telefoon.

Verduidelijking omzetbegrip voor in de NOW

Het omzetbegrip NOW sluit primair aan bij het jaarrekeningenrecht. Daar is opgenomen dat omzet bestaat uit de inkomsten die toe te rekenen zijn aan de reguliere activiteiten van de onderneming.

Voor non-profitorganisaties wordt in plaats van opbrengsten vaak over baten gesproken. Ook bij non-profitorganisaties geldt dat gekeken wordt naar baten die aan de reguliere activiteiten van de organisatie te koppelen zijn. Baten kunnen bijvoorbeeld subsidies, giften, bijdragen vanuit overheidsinstellingen, donaties etc. zijn. Deze worden tot de omzet gerekend als deze voortkomen uit de reguliere activiteiten van de onderneming.

De corona-gerelateerde subsidies zijn een aparte categorie inkomsten. Voor vier corona-gerelateerde subsidies, namelijk Tegemoetkoming Ondernemers in Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS), Regeling continuïteitsbijdrage zorg, beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven en Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw, is geregeld dat deze worden gezien als omzet voor de NOW.

De TVL wordt alleen voor de NOW 1 en NOW 2 meegerekend als omzet, voor de NOW 3.1 e.v. geldt dit niet meer. Ook de eventuele tegemoetkoming die werkgevers ontvangen als zij werknemers uitlenen in het kader van crisisbanen wordt voor de NOW als omzet gezien.

Overige voorbeelden voor bedrijven gericht op het maken van winst:

 • Ontvangen subsidies voor verduurzaming en zonnepanelen wordt niet gezien als omzet voor in de NOW;
 • De inkomsten die een onderneming heeft omdat er een subsidie van de gemeente binnenkomt omdat de onderneming werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft, vallen niet onder het omzetbegrip NOW. Ook als een onderneming een uitkering krijgt uit een private verzekering is dat geen omzet.
 • Subsidie voor opvang van misgelopen inkomsten, bijv. vanuit een branchevereniging binnengekomen, betreft omzet voor in de NOW.
 • De vergoeding voor het aanpassen van een kantoorruimte is geen omzet, want dat is bedoeld om een eenmalige aanpassing door te voeren, en heeft niets te maken met de normale bedrijfsactiviteiten van een onderneming.

Overige voorbeelden voor organisaties die niet gericht zijn op het maken van winst:

 • Als een instelling normaal gesproken altijd al een subsidie krijgt om de activiteiten uit te voeren, zal deze subsidie als omzet worden gezien voor de NOW;
 • Een subsidie om de misgelopen inkomsten door de verkoop van entreekaartjes op te vangen betreft omzet voor in de NOW;
 • Een financiële bijdrage die gericht is op de aanpassing aan de anderhalve-meter-samenleving betreft geen omzet voor in de NOW, omdat het gaat om een eenmalige praktische aanpassing. Dit ziet niet op de reguliere bedrijfsactiviteiten;
 • Het uitlenen van personeel aan bedrijven/instellingen waar veel vraag naar is en waarbij een vergoeding vanuit de inlenende partij tegenover staat. Deze vergoeding betreft omzet voor de NOW. Als de loonkosten op deze manier door de instelling worden overgenomen, is de vergoeding die het bedrijf ontvangt omzet voor de NOW.

Heb je twijfels over jouw omzetbegrip voor in de NOW? Neem gerust contact met ons op en dan bekijken wij wat in jou geval tot de omzet voor de NOW behoort.

Deel dit bericht