Aandachtspunten van de oudedagsverplichting

Aandachtspunten van de oudedagsverplichting

Mocht u aandelen in een (holding)vennootschap met een oudedagsverplichting (hierna: ODV) hebben, dan is het van belang om scherp te zijn op deze verplichting. De ODV kan namelijk gaan over een aanzienlijk bedrag, welk bedrag bruto is geparkeerd binnen de B.V. Dit betekent dat over de ODV (nog) belasting dient te worden afgedragen. Als niet (meer) wordt voldaan aan de wet- en regelgeving van de ODV, treden bepaalde sanctiebepalingen in werking met grote (boete)heffing tot gevolg.

Van Asselt adviseurs & accountants kan u assisteren bij het in kaart brengen van de fiscale claim en de mogelijkheden schetsen hoe om te gaan met deze bruto spaarpot. Met de juiste strategie kan een directe, grote belastingheffing worden voorkomen, de belastingdruk worden geminimaliseerd en tegelijkertijd het liquiditeitsvoordeel worden behouden.

In deze nieuwsbrief ligt de nadruk op het scenario bij overlijden: wat zijn de aandachtspunten van een ODV bij overlijden en op welke wijze houden we bij estate planning rekening met de ODV?

Vooraf: enkele aandachtspunten van de ODV

De ODV is ‘de opvolger’ van het pensioen in eigen beheer. Het is geen pensioen en geen lijfrente, maar een volledig nieuwe variant, waarop eigen regels van toepassing zijn. De ratio en uitwerking zijn wel min of meer gelijk aan die van het pensioen in eigen beheer. De ODV keert in twintig jaar uit. Meestal is dit vanaf de AOW-leeftijd, maar de ODV mag ook vijf jaar voor de AOW-leeftijd starten met uitkeren.

Een ODV heeft als voordeel dat de oprenting bruto kan plaatsvinden en dat op het moment van uitkeren, veelal een lager tarief in de inkomstenbelasting van toepassing is. Dit komt doordat een deel van de laagste tariefschijf (bestaande uit de premies volksverzekeringen) niet meer van toepassing is op de inkomstenbelasting na het bereiken van AOW-leeftijd. Ook geniet men veelal vanaf de AOW-leeftijd in de regel minder aan inkomen. Het pensioeninkomen is daarom vaak gunstiger belast dan indien het loon toentertijd was uitgekeerd. De DGA behoudt daarnaast een liquiditeitsvoordeel (de spaarpot blijft beschikbaar binnen de B.V.) ten opzichte van het afstorten van de ODV bij een bank of verzekeraar

Sanctiebepalingen

Op het moment dat niet (meer) wordt voldaan aan alle wettelijke vereisten van de ODV, treden er twee sanctiebepalingen in werking. De eerste sanctiebepaling is dat de ODV direct vrijvalt en volledig belast wordt. Vanwege de omvang van de ODV is vaak het hoogste tarief in de inkomstenbelasting (afgerond 50%) van toepassing. Dit zorgt voor een aanzienlijk hogere belastingdruk dan van toepassing zou zijn geweest als de ODV gelijkmatig in 20 jaar tot uitkering zou zijn gekomen. Daarnaast (tweede sanctiebepaling) is er een ‘boete’ van toepassing: over de afkoopwaarde van de ODV is revisierente (van 20%!) verschuldigd.

Aandachtspunten nalatenschap en erfbelasting

Een ODV kan in nalatenschappen op twee punten serieuze impact hebben:

  1. Als de ODV onzuiver wordt, waardoor deze in één keer in de belastingheffing wordt betrokken en revisierente is verschuldigd; en
  2. Met betrekking tot pensioenimputatie, waardoor de erfbelastingvrijstelling van de partner in de Successieweg 1956 afneemt.

 

1. Een (on)zuivere ODV

Als een erflater-DGA in de ODV-overeenkomst en in zijn testament bepaalt dat de ODV bij overlijden toekomt aan zijn erfgenamen, spreken we van een zuivere ODV. De uitkeringen van deze ODV aan de erfgenamen zijn belast (zoals deze ook bij de erflater zouden zijn geweest), namelijk als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitkeringen zijn niet belast in de erfbelasting. Als niet (meer) wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden rondom de (vererving van de) ODV, spreken we van een onzuivere ODV. Een onzuivere ODV wordt geacht direct te zijn uitgekeerd, met als gevolg dat over de waarde belasting en revisierente verschuldigd is. Het is dus van groot belang dat vooraf (bij de ODV-overeenkomst) en bij het afwikkelen van een nalatenschap scherp wordt gehouden op welke manier de ODV vererft.

2. Pensioenimputatie

Uitkeringen uit pensioen worden niet direct betrokken in de heffing van erfbelasting. Om te voorkomen dat via pensioenuitkeringen erfbelasting zou kunnen worden gemeden, treedt pensioenimputatie in werking. Pensioenimputatie betekent dat de partnervrijstelling (2022: € 680.645) wordt verminderd naar gelang er (meer) pensioen zal worden ontvangen door de ODV-ontvangende partner. Met andere woorden: pensioenimputatie is het doen afnemen van de partnervrijstelling in de erfbelasting als gevolg van de pensioenuitkeringen die niet via de erfbelasting belast zijn.

In de meeste nalatenschappen is de verkrijging van de partner minder dan de partnervrijstelling. Ook al verlaagt pensioenimputatie de vrijstelling, vaak is de partnervrijstelling na pensioenimputatie nog steeds afdoende om de erfbelastingdruk bij de partner laag te houden. Van Asselt adviseurs & accountants kan u adviseren met betrekking tot de hoogte van de pensioenimputatie, de aangifte erfbelasting en fiscale optimalisatie voorafgaand aan en bij overlijden.

Afsluitend

De ODV heeft enkele mooie voordelen, maar kan ook vervelend uitpakken en aanzienlijke negatieve consequenties met zich meebrengen. De wijze van vererving is van groot belang voor het voorkomen van de sanctiebepalingen. Indien er sprake is van een ODV, kan het kiezen voor een (quasi-)wettelijke verdeling, vruchtgebruiktestament of het toedelen van de ODV via een legaat aan een erfgenaam van groot belang zijn om genoemde sanctiebepalingen te voorkomen.

Daarmee samenhangend, Van Asselt adviseurs & accountants biedt haar cliënten de mogelijkheid tot een OASE-rapportage. De OASE staat voor Overlijden, Arbeidsongeschiktheid, Stoppen met werken en Echtscheiding en geeft met betrekking tot die vier genoemde onderdelen het scenario zoals het thans is geregeld en verstrekt advisering omtrent de optimalisatie daarvan. In de OASE komt de ODV in twee onderdelen naar voren: het scenario van Overlijden en het scenario van Stoppen met werken. Wij kunnen u door middel van de OASE deskundig adviseren omtrent de ODV.

 

Geschreven door Roel Emmen.

Deel dit bericht