Navigatie
Voorwaarden

Voorwaarden

Wij doen er alles aan om u goed van dienst te zijn. Mocht er toch onverhoopt iets niet naar wens verlopen, dan kunt u uw mening kenbaar maken via onze:

 • Klachtenregeling
 • Klokkenluidersregeling

 

Algemeen

Van Asselt adviseurs & accountants hecht aan tevreden relaties en daarom werken we continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Mocht u desondanks ontevreden zijn over één van onze medewerkers of directieleden, over onze dienstverlening of welk aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Hiervoor hebben wij een klachtenregeling opgesteld.

Het doel van onze klachtenregeling is primair om klachten van klanten, van eigen medewerkers dan wel van andere belanghebbenden, naar ieders tevredenheid op te lossen. Daarnaast is het doel van onze klachtenregeling om van de klachten te leren en indien nodig wijzigingen aan te brengen in het interne beheersingsysteem van ons kantoor ter voorkoming van (nieuwe) klachten. 

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte en gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld.

 

Hoe dient u uw klacht in? 

U kunt uw klacht als volgt indienen:

 • Mondeling bij uw relatiebeheerder of één van onze directieleden;
 • Digitaal via de site www.asselt.nl (door hier te klikken kan u het klachtenformulier downloaden);
 • Schriftelijk bij één van onze directieleden. Betreft uw klacht één van onze directieleden dan kunt u uw klacht indienen bij onze één van complianceofficers, de heer drs. G. van Grootheest RA of bij de heer H. Boer AA igv een klacht betreffende de heren W. Frens en/of E. van Garderen. U kunt uw schriftelijke klacht in beide gevallen sturen naar Van Asselt adviseurs & accountants, Postbus 152, 3970 AD Driebergen.

 

Wat meldt u bij het indienen van een klacht?

Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te melden:

 • Uw eigen naam, bedrijfsnaam, adres, (mobiele) telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • Een duidelijke omschrijving van de klacht, inclusief alle relevante feiten en omstandigheden;
 • De naam van de medewerker of het directielid tegen wie de klacht is gericht;
 • De reden waarom u de klacht indient.

 

Hoe wordt uw klacht behandeld?

Wij behandelen uw klacht op de onderstaande wijze:

 • Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht zullen wij òf schriftelijk reageren om de klacht af te handelen en indien mogelijk een bevredigende oplossing aanbieden, òf de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen;
 • Als wij in eerste instantie volstonden met een bevestiging van de ontvangst van uw klacht, zullen wij binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht, uw klacht afhandelen en indien mogelijk een bevredigende oplossing aanbieden;
 • Wij zullen bij een reactie op uw klacht aangeven wie of welke afdeling van ons kantoor met de afhandeling van uw klacht belast is geweest;
 • Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij u aangeven op  welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.

 

Overige aspecten

Als u van mening bent dat uw klacht niet volgens de bovengenoemde werkwijze is behandeld, of dat uw klacht naar uw mening nog steeds niet bevredigend is afgehandeld, dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken bij onze complianceofficer de heer drs. G. van Grootheest RA. U kunt uw schriftelijke reactie sturen naar Van Asselt adviseurs & accountants, Postbus 152, 3970 AD Driebergen, ter attentie van de complianceofficer.

De directie draagt er zorg voor dat de klant, de eigen medewerker dan wel de andere belanghebbende die met inachtneming van de bepalingen van deze regeling een klacht heeft gemeld, op geen enkele wijze daardoor in zijn positie wordt benadeeld.

Mede in verband met onze beroepsregels zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.

Wij hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

De directie van Van Asselt adviseurs & accountants

 

Klokkenluidersregeling

Van Asselt adviseurs & accountants 

 

Vooraf

Volgens de Verordening Accountantsorganisaties/Nadere Voorschriften Accountantskantoren is het verplicht om een klokkenluidersregeling geldend voor onze organisatie op onze website te plaatsen. Wij achten het van groot belang dat medewerkers en derden op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van een onregelmatigheid in ons kantoor.

Gebruikte begrippen

In deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd:

 • Kantoor: Van Asselt adviseurs & accountants 
 • Melder:  Degene die het vermoeden van een onregelmatigheid onder deze regeling meldt.
 • Medewerker: Een melder die in dienst is van dan wel verbonden aan het kantoor (met inbegrip van directie en/of bestuursleden).
 • Externe derde: Iedere persoon of organisatie die meldt niet zijnde van Asselt of een van haar medewerkers.
 • Vertrouwenspersoon: Een natuurlijk persoon die door de directie van het kantoor is aangesteld in het kader van deze klokkenluidersregeling. Dit betreft de extern aangestelde compliance officer.
 • Vermoeden van een onregelmatigheid: Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot het kantoor en/of haar medewerkers, onder meer in verband met:
 1. een (dreigend) strafbaar feit,
 2. een (dreigende) schending van wet- of regelgeving,
 3. een (dreigende) overtreding van binnen het kantoor geldende procedures en regelgeving,
 4. een (dreiging) van bewust onjuist of onrechtmatig informeren van belanghebbenden,
 5. een (dreiging van het) bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of andere feiten die ons kantoor schade kunnen opleveren,
 6. een (dreigende) onregelmatigheid in de sfeer van de persoonlijke omgang.

 

Melding

Een medewerker of een externe derde die meent dat er sprake is van een (vermoeden van een) onregelmatigheid kan een melding doen bij de vertrouwenspersoon. De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend elektronisch plaats via info@asselt.nl.

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de melding bevestigt de vertrouwenspersoon de ontvangst van de melding aan de melder. In deze bevestiging reikt de vertrouwenspersoon ook de procedure en termijn aan, die gevolgd gaan worden bij de behandeling van de melding.

Na uiterlijk vier weken stelt de vertrouwenspersoon de melder op de hoogte van de maatregelen die zijn genomen en de verdere afhandeling van het traject. In de bijzondere situatie dat dit bericht niet binnen vier weken kan worden gedaan, laat de vertrouwenspersoon dit aan de melder weten. De vertrouwenspersoon geeft daarbij tevens aan binnen welke termijn de afhandeling alsnog zal plaatsvinden.

 

Afhandeling melding

De vertrouwenspersoon geeft de melding direct door aan de directie en informeert de melder hierover.

Direct na ontvangst van de melding laat de directie van het kantoor een onderzoek naar de (vermeende) onregelmatigheid starten. Degene die dit onderzoek op zich neemt, is bevoegd om extern (juridisch) advies in te winnen wanneer hij dit nodig acht, en rapporteert zijn bevindingen schriftelijk aan de directie.

Dit rapport bevat eveneens een advies over eventueel door de directie te nemen maatregelen. Op het moment dat de directie van het advies wil afwijken, bespreekt zij dit met de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon ziet toe op een adequate naleving van deze procedure. Wanneer de melding de directie van het kantoor betreft, zal de vertrouwenspersoon zelf een onderzoek naar de (vermeende) onregelmatigheid starten.

 

Geheimhouding en bescherming

De melding vindt plaats onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid. Dat geldt ook voor de correspondentie over en de verdere behandeling van de melding.

Enkel de melder kan de vertrouwenspersoon, alleen schriftelijk, ontheffen van zijn geheimhoudingsplicht.

De directie van het kantoor garandeert dat meldingen aan de vertrouwenspersoon op grond van deze klokkenluidersregeling, op geen enkele wijze van (negatieve) invloed zijn op het functioneren of de carrièremogelijkheden van de medewerker binnen het kantoor.

Wanneer de melder de melding rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan dit de melder worden aangerekend door het kantoor.

 

Van Asselt adviseurs & accountants