Navigatie
Nieuwsbrief juli 2018

Nieuwsbrief juli 2018

 

1. Asselt Klantpodium

Wie zijn jullie?
Wij zijn jonge en gemotiveerde ondernemers. Sinds 2017 zijn wij bezig met Frodio en sinds januari 2018 staan we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ons doel? Alle zorginstellingen in Nederland voorzien van de Frodio!

Waarom zijn jullie ondernemers geworden?
In 2016 begonnen wij een student company via stichting Jong Ondernemen. Een student company is een ondernemerschapsprogramma waarbij je een schooljaar lang een eigen bedrijf runt. Ziekenhuis Gelderse Vallei nam contact met ons op over een nieuw product: een mini-ijslolly, de Frodio. Zij zouden dit product graag op de markt zien en wilden samenwerken. Na een aantal gesprekken stond het vast: wij gaan de Frodio op de markt brengen.

Er was voor ons alleen één obstakel: de productie. Met ons doorzettingsvermogen hebben we enige tijd later een ijsleverancier gevonden. Het mooie was dat we in de opstartperiode continue aanvragen kregen van verschillende ziekenhuizen. Als je met dit product aan de gang gaat ga je niet stoppen na 1 jaar. Je gaat door om dit tot een succes te brengen!

Wat doen jullie met je onderneming?
Wij bieden een mini-ijslolly aan van 10ml ‘De Frodio’. Deze ijslolly vermindert het dorstgevoel bij patiënten en beschermt de mond tegen infecties en uitdroging.

De naam Frodio staat voor Nefrologie en Cardiologie. Vanuit deze twee afdelingen is de Frodio ontwikkeld, maar de mini-ijslolly kan op veel meer afdelingen ingezet worden. Een uitkomst voor veel patiëntengroepen. Denk hierbij aan:

  • Nefrologie
  • Cardiologie
  • Kinderafdeling
  • Voorafgaand aan de operatie
  • Kaakchirurgie
  • Bij chemotherapie
  • Ouderenzorg

Hoe zijn jullie bij Van Asselt terecht gekomen?
Via familie kennen we een medewerker van Van Asselt. Met hem hebben wij contact gezocht en tijdens een oriënterend gesprek hebben we het gehad over de mogelijkheden bij Van Asselt.

Waarom doen jullie zaken met Van Asselt?
Als beginnende ondernemers werd ons een goede begeleiding aangeboden. Ook de service en het klaar staan voor de klant spreekt ons aan. Daarnaast ontzorgen ze de ondernemer van zaken waar wij minder verstand van hebben. Ook geven ze duidelijke toekomstgerichte adviezen!

 

 


2. Wijzigingen Arbowet per 1 juli 2018

In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal.

In de nieuwe Arbowet is de positie van de preventiemedewerker versterkt, heeft het medezeggenschapsorgaan een grotere rol bij het arbobeleid gekregen en zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt.

Zowel werkgevers als werknemers hebben verplichtingen: samen moeten zij ervoor zorgen dat er gezond en veilig wordt gewerkt. Door de nieuwe Arbowet is de rol van verschillende betrokkenen veranderd; de werkgever, werknemer, bedrijfsarts en preventiemedewerker, maar ook van het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Wat is er precies veranderd? De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Basiscontract
Een van de belangrijkste punten van de vernieuwde Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. In het basiscontract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om meer te doen, hiervoor kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt.

Open spreekuur
In de vernieuwde Arbowet moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. Iedere werknemer heeft dus het recht om zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te bezoeken. Dit heeft als doel klachten en verzuim te voorkomen.

Vrije toegang werkvloer
Daarnaast moet de bedrijfsarts ook iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.

Second opinion
Indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Dit geeft een werknemer de mogelijkheid om het oordeel van de bedrijfsarts te laten wegen door een andere bedrijfsarts. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De second opinion wordt door de werkgever betaald.

Adviesrol bedrijfsarts
In de vernieuwde Arbowet staat preventie nog meer centraal. Zo moet de bedrijfsarts de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers. Ook is opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbegeleiding in plaats van bijstand te verlenen. Hiermee wordt benadrukt dat het de werkgever is die verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding.

Melden beroepsziekten
Het signaleren en melden van beroepsziekten was al een taak van de bedrijfsarts. Het basiscontract stelt nu dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.

Klachtenprocedure
Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Dit geldt voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts.

Duidelijkere rol preventiemedewerker
Naast de bedrijfsarts heeft ook de preventiemedewerker een stevigere rol gekregen in de vernieuwde Arbowet. Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.

Grotere medewerkersbetrokkenheid
Met de instemming op de persoon en de positie van de preventiemedewerker krijgt de OR meer betrokkenheid bij het arbobeleid. Daarnaast hebben de bedrijfsarts en andere Arbo deskundigen de mogelijkheid om overleg te voeren met de OR, PVT of betrokken medewerkers. Werknemers en Arbo deskundigen kunnen daardoor beter samenwerken en zijn zo goed betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

Toezicht en handhaving
De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) kan werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties opleggen bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract.

 

 


3. Tips voor de werkgever per 1 juli

Per 1 juli is er weer het nodige veranderd. Waar moet u als werkgever rekening mee houden?

Wijzigingen minimumloon
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en mogelijke cao-afspraken voor die sector. Per 1 juli is het minimumloon 1,03% hoger dan in de eerste helft van 2018. Dat brengt het brutominimumloon op € 1.594,20 per maand, € 367,90 per week en € 73,58 per dag. Voor jongeren geldt een lager minimumloon, volgens onderstaande tabel.

 

Leeftijd

Per maand

Per week

Per dag  

22 jaar en ouder  

€ 1.594,20

€ 367,90

€ 73,58  

21 jaar

€ 1.355,05  

€ 312,70

€ 62,54  

20 jaar

€ 1.115,95

€ 257,55

€ 51,51

19 jaar

€ 876,80

€ 202,35

€ 40,47  

18 jaar

€ 757,25

€ 174,75

€ 34,95

17 jaar

€ 629,70

€ 145,30  

€ 29,06

16 jaar

€ 550,00  

€ 126,95  

€ 25,39  

15 jaar

€ 478,25

€ 110,35

€ 22,07

Dienstbetrekking of niet? Aanscherping controle
Als u een derde inhuurt of zich beschikbaar stelt als onafhankelijk dienstverlener, bestaat het risico dat de fiscus de overeenkomst van opdracht aanmerkt als dienstbetrekking. Dit is met name het geval bij langer lopende opdrachten. U kunt dit voorkomen door te werken met een modelovereenkomst.

De fiscus heeft bekendgemaakt dat voorlopig geen naheffingen en boetes volgen als er ten onrechte geen belastingen en premies worden ingehouden, terwijl er toch sprake is van een dienstbetrekking. Bij kwaadwillenden handhaaft de Belastingdienst wel. Per 1 juli 2018 richt de handhaving zich niet langer alleen op de ernstigste gevallen, maar ook op andere kwaadwillenden. De Belastingdienst kan handhaven bij kwaadwillenden. Hiervan is sprake als de Belastingdienst de volgende drie criteria kan bewijzen:

  • Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking
  • Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid
  • Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid

 

Arbowet: overgangsperiode ten einde
Vorig jaar is per 1 juli 2017 een nieuwe Arbowet in werking getreden. Zo heeft bijvoorbeeld iedere werknemer voortaan het recht om anoniem en zonder toestemming van de werkgever de bedrijfsarts te raadplegen, ook als er nog geen sprake is van verzuim of klachten. Er is wel een overgangsperiode van één jaar voor werkgevers, zodat men de bestaande contracten met de arbodienst kan aanpassen. Tijdens deze overgangsperiode mogen bestaande contracten dus nog blijven doorlopen of kunnen bestaande contracten voorzien worden van een aanvulling. Deze overgangsperiode loopt op 1 juli 2018 ten einde en vanaf dan moeten alle werkgevers voldoen aan de nieuwe eisen van de Arbowet.

Ingaan eigenrisicodragerschap WGA
U kunt eigenrisicodrager worden voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Dat betekent dat u vanaf de start van de WGA-uitkering maximaal tien jaar zelf het risico draagt voor gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid en tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van uw (ex-)werknemer, of dat u dit volledig of deels particulier verzekert. U draagt ook het risico voor overlijdensuitkeringen van een maand WGA aan nabestaanden van werknemers met een WGA-uitkering die onder het eigen risico vallen.

Omdat u deze risico’s overneemt als eigenrisicodrager voor de WGA, behoeft u de premiecomponent WGA van de sectorpremie (Whk) niet te betalen. U moet een verzoek om eigenrisicodrager voor de WGA te worden, indienen bij de Belastingdienst. U kunt het eigenrisicodragerschap voor de WGA op 1 januari of op 1 juli laten beginnen. Uw aanvraag moet uiterlijk 13 weken vóór de ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn. Dit betekent dat, wanneer u per januari 2019 overweegt om eigenrisicodrager te worden, u uiterlijk op 1 oktober een verzoek daarvoor moet indienen. Het is dus slim om van tevoren al te bepalen of deze overstap voor u interessant is en of u aan de voorwaarden kunt voldoen. Uiteraard zijn wij u daarbij graag behulpzaam.

 

 


4. Dga-pensioen bij echtscheiding belast of niet?

Is het overdragen of omzetten van de oudedagsverplichting van de dga aan de ex-partner belast? Antwoord van de Belastingdienst: “Mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, is dit niet het geval.”

Pensioen in eigen beheer
Sinds 1 juli 2017 is de opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk voor dga’s met een bv. Een mogelijkheid is om van de opgebouwde middelen een oudedagsverplichting te kopen. De vraag rijst dan of deze belast is als die bij een scheiding wordt overgedragen aan of omgezet naar de ex-partner.

Let op!
Onder scheiding verstaan we hier, naast een normale echtscheiding, ook scheiding van tafel en bed en beëindiging van de samenleving.

Eigen oudedagsverplichting
De fiscus gaat ervan uit dat er na het overdragen van de oudedagsverplichting aan de ex-partner, er bij deze ex-partner een eigen oudedagsverplichting ontstaat. Wanneer de uitkeringen hiervan moeten ingaan, is dan ook afhankelijk van de leeftijd van de ex-partner. Ook moet voldaan worden aan de overige voorwaarden van een oudedagsverplichting.

Let op!
Bij overlijden van de ex-partner komen de uitkeringen toe aan de erfgenamen van de ex-partner.

Ex-partner aanwijzen als gerechtigde
Een andere mogelijkheid bij scheiding is dat de ex-partner wordt aangewezen als gerechtigde op de oudedagsverplichting. De ex krijgt dan een recht op de uitkeringen. Ook hiervan is bepaald dat dit bij echtscheiding belastingvrij kan geschieden en dat er pas belasting betaald hoeft te worden bij ontvangst van de uitkeringen.

Doorbetalen
Ook kan bij echtscheiding worden afgesproken dat de dga bij uitbetaling een deel van de uitkeringen zal doorbetalen aan de ex-partner. In dat geval kan de dga de doorbetaalde uitkeringen aftrekken van het inkomen en zijn deze bij de ex zelfstandig belast.

Let op!
Bij overlijden van de dga komen de uitkeringen in deze optie toe aan de erfgenamen. Bij overlijden van de ex-partner komen de uitkeringen weer volledig ten goede aan de dga. Bent u dga en gaat u scheiden? Laat u dan goed adviseren. Wij helpen u graag verder.

 


5. Ernstig ziek? Wie behartigt uw zakelijke belangen?

Bent u door een ongeval of door ziekte tijdelijk of langdurig niet in staat uw bedrijf te runnen? Wie regelt er dan uw financiële en zakelijke belangen? Dit kunt u, uiteraard het liefst in een eerder stadium, regelen met een levenstestament.

Wat is een levenstestament?
Een levenstestament biedt de mogelijkheid om een persoon aan te wijzen die zaken regelt indien je daar zelf, door ziekte of ongeval, niet meer toe in staat bent. Het gaat hierbij om een soort notariële volmacht. De volmachtgever, diegene die het levenstestament laat opstellen door de notaris, geeft aan de gevolmachtigde – diegene die wordt aangewezen door de opsteller van de volmacht – een volmacht om namens hem of haar beslissingen te nemen.

Vertrouwen
Meestal bestaat een levenstestament uit twee onderdelen. Een deel ziet hierbij op het behartigen van financiële en zakelijke belangen en een deel ziet op persoonlijke en medische belangen.

Het is belangrijk dat je in het levenstestament een persoon aanwijst in wie je vertrouwen hebt en die jouw belangen goed kan behartigen.

Tip!
Het is mogelijk meerdere gevolmachtigden aan te wijzen. Dit kan handig zijn wanneer u iemand wil kiezen met betrekking tot het financiële deel en iemand voor het persoonlijke deel of wellicht vindt u het prettiger dat meerdere personen gezamenlijk financiële beslissingen voor u moeten nemen.

Geen testament
Het levenstestament is geen ‘normaal’ testament. Het gaat dus niet over wat er met je bezittingen en schulden moet gebeuren in geval van overlijden. Dit wordt geregeld in een testament en – voor zover dat er niet is – geldt de wettelijke regeling voor erfenissen.

Geregistreerd
Levenstestamenten worden door de notaris geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister, het CLTR. Medici en rechters hebben de mogelijkheid dit register te raadplegen.

Nieuw: toezicht op misbruik van ouderen
Onlangs zijn de gangbare modellen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie van het levenstestament aangepast en aangevuld met wensen uit de praktijk. De belangrijkste aanvulling ziet op het toezicht ter voorkoming van financieel misbruik van ouderen. In het nieuwe model is er aandacht voor de taken en bevoegdheden van de toezichthouder. Ook de toezichthouder is gevolmachtigd, zodat deze zijn/haar taak naar behoren kan uitvoeren.

Geschillenregeling
Daarnaast is de geschillenregeling nieuw. U kunt hierbij kiezen uit verschillende opties; deze kunt u bespreken met de notaris. Het gaat hierbij om oplossingen voor geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen de gevolmachtigde en de toezichthouder.

 

 


6. Overname van bedrijf door vennoot of werknemer?

Ondernemers kunnen hun onderneming beëindigen zonder met de fiscus af te hoeven rekenen. Dit kan door het bedrijf geruisloos door te schuiven naar een vennoot of medewerker. De voorwaarden waaronder zijn onlangs wat verruimd.

Geruisloos doorschuiven
Als u als ondernemer uw bedrijf staakt, moet u met de fiscus afrekenen over in het bedrijf opgebouwde reserves. Zo is het bedrijfsgebouw vaak in waarde gestegen. Afrekenen kan soms worden voorkomen door geruisloos door te schuiven. De overnemer zet het bedrijf dan voort tegen de oude boekwaardes. Te zijner tijd moet hij wel over de reserves afrekenen, tenzij ook hij er bij staking voor kiest geruisloos door te schuiven. Geruisloos doorschuiven zal zich natuurlijk wel vertalen in een lagere overnameprijs.

Vennoten en werknemers
Geruisloos doorschuiven kan onder meer naar medevennoten en werknemers van het bedrijf. Een van de voorwaarden is wel dat ze minstens 36 maanden voor de overname onafgebroken medevennoot of werknemer zijn geweest.

Uitbreiding regeling
De uitbreiding van de regeling is met name gunstig voor werknemers van seizoensbedrijven. Bepaald is namelijk dat voor hen de periode van 36 maanden onderbroken mag worden. Men moet in de jaren voorafgaand aan de overname wel minstens één maand per jaar in het bedrijf gewerkt hebben en het totaalaantal gewerkte maanden moet minstens 36 zijn.

Let op!
Een werknemer die bijvoorbeeld zes jaar voorafgaand aan de overname ieder jaar zes maanden in het bedrijf heeft gewerkt, voldoet nu dus ook aan de voorwaarde.

Combi werknemer-vennoot
Goedgekeurd is verder dat ook een combinatie van werknemer en vennoot voortaan mogelijk is. Iemand die bijvoorbeeld eerst een jaar in dienst is als werknemer en daarna twee jaar als vennoot, kan de regeling dus ook gebruiken.

Sabbatical
Een andere belangrijke wijziging is dat – onder bijzondere omstandigheden – onderbreking van de periode van 36 maanden voor een werknemer die een sabbatical opneemt, de regeling niet in de weg hoeft te staan. De inspecteur zal aan de hand van de feiten beoordelen of er van bijzondere omstandigheden sprake is. De duur van de sabbatical is bijvoorbeeld van belang.

Wilt u weten of het geruisloos doorschuiven van uw bedrijf ook voor u gunstig uitpakt? Wij rekenen het graag voor u uit.

 

 


7. Hoeveel mag uw kind bijklussen deze zomer?

De komende vakantieperiode overspoelen scholieren weer tijdelijk de arbeidsmarkt, op zoek naar een vakantiebaantje. Ontvangt u nog kinderbijslag, dan zijn er wel maximumbedragen gesteld aan wat uw kind mag bijverdienen. In de zomer gelden er echter andere regels. Ontvangt u nog kinderbijslag voor uw kind? Dan vervalt in principe het recht op kinderbijslag als uw kind te veel verdient. Voor de kinderbijslag mag uw kind niet meer dan € 1.285 netto per kwartaal bijverdienen.

In de zomervakantie hebben kinderen soms een vakantiebaan of werken ze meer dan anders. Een kind mag in de zomervakantie € 1.319 netto extra verdienen (dus € 1.285 + € 1.319) voordat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag. De zomervakantie is de periode tussen twee schooljaren in. Voor een kind dat eindexamen doet, start de zomervakantie al eerder en mag er dus al eerder bijverdiend worden.

 

 


8. Werkgever wordt gecompenseerd bij transitievergoeding langdurig ziekte

Werkgevers worden gecompenseerd als zij een transitievergoeding moeten betalen bij ontslag na een langdurige ziekte. De Tweede Kamer heeft recent ingestemd met het wetsvoorstel dat de compensatie voor de werkgever regelt. Door de vergoeding hoopt het kabinet dat werkgevers eerder geneigd zijn werknemers in dienst te nemen. Deze compensatie gaat in per 2020.
Werknemers hebben recht op een transitievergoeding bij onvrijwillig ontslag. De arbeidsovereenkomst moet wel minimaal twee jaar hebben geduurd. Ook bij vrijwillig ontslag kan er recht bestaan op een transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.
De compensatie wordt betaald uit het algemeen werkloosheidsfonds, Awf. Om een en ander te kunnen bekostigen, wordt de uniforme Awf-premie verhoogd. Deze verhoging komt ten laste van werkgevers. Ook krijgen cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die betaald moet worden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten.