Navigatie
Nieuwsbrief december 2018

Nieuwsbrief december 2018

1. Asselt klantpodium

Wie ben je/wie zijn jullie?
Ik ben Wijnand Horsting, 53 jaar en oprichter/eigenaar van Triskelion Information Security. Privé: getrouwd, 2 dochters (18 en 15 jaar) en van de 20 jaar die wij nu in Amersfoort wonen al bijna 10 jaar woonachtig in Vathorst.

Waarom ben je/zijn jullie ondernemer geworden?
Na bijna 30 jaar in loondienst in de ICT te hebben gewerkt kwam er een moment van bezinning waarbij ik mijzelf de vraag heb gesteld: “wat wil ik de komende – pak ‘m beet – 15 jaar tot aan mijn pensioen nog voor leuke dingen doen in mijn werk?” Eigenlijk was de keuze snel gemaakt: ik begin voor mijzelf! En heb daarbij gekozen om mij te gaan richten op informatiebeveiliging, een onderwerp dat veel aandacht krijgt – en ook nog veel aandacht moet krijgen.

Wat doe je/ doen jullie met je onderneming?
Triskelion Information Security is een pragmatisch, non-nonsense bedrijf dat kleinere ondernemers ondersteunt op het gebied van informatiebeveiliging. Denk hierbij aan bewustwording m.b.t. bedreigingen zoals phishing mails, virussen en beveiliging van gegevens. Vervolgens helpen we bedrijven met het nemen van maatregelen. Om ondernemers te kunnen blijven ondersteunen heeft Triskelion de dienst “Security-Officer-as-a-Service” ontwikkelt.

Hoe ben je/zijn jullie bij Van Asselt terecht gekomen?
Ik kwam op de laatste Startersdag van de Kamer van Koophandel in gesprek met Bob van Giesen van Van Asselt. Een grote foto op de stand met hierop de Stichtse Rotonde bij Amersfoort deed vermoeden dat het hier om een Amersfoorts bedrijf ging. Als je dan zelf in Amersfoort woont dan is het begin van een gesprek snel gemaakt. Op basis van het prettige gesprek dat ik had met Bob hebben de week erop een afspraak gepland om eens verder van gedachten te wisselen.

Waarom doe je/doen jullie zaken met Van Asselt?
Dit zijn een aantal redenen. Bij mij begint dit altijd met een stukje “onderbuikgevoel”. En die was goed. Ik hecht veel waarde aan de relatie onderling en dit voelde direct goed. Verder stond Van Asselt open voor mijn eigen ideeën en was bereid hier in mee te denken. Geen zaken willen opdringen, maar meedenken in “hoe kunnen wij jou als startende ondernemer ondersteunen?”. Wat jezelf kunt vooral zelf doen. Mijn sterke punten liggen niet bij balansen, winst- en verliesrekeningen, wanneer welke investeringen doen en belastingzaken. Ik ben er van overtuigd dat Van Asselt, met alle aanwezige kennis en kunde, mij hier goed bij zal kunnen ondersteunen. Zodat ik mij kan focussen op waar ik goed in ben: ondernemers helpen op het gebied van informatiebeveiliging!

 

 


2. Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)

Bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting bestaat sinds enige tijd de mogelijkheid om op elektronische wijze de informatie die reeds bekend is bij de Belastingdienst op te vragen. Deze informatie wordt ook wel omschreven als “vooraf ingevulde aangifte” (afgekort: VIA).

Voor cliënten waarvoor wij de aangiften inkomstenbelasting verzorgen, zullen wij vanaf het belastingjaar 2018 een VIA-machtiging aanvragen. De Belastingdienst zal u hierover binnenkort informeren met een brief. Bij deze brief van de Belastingdienst zit ook een formulier met een activatiecode. Wij verzoeken u vriendelijk het formulier met de activatiecode per post aan ons door te sturen. U kunt het formulier met de activatiecode ook inscannen en mailen naar via@asselt.nl.

Met de activatiecode kunnen wij de VIA-machtiging activeren. Met de informatie uit de VIA in combinatie met de gebruikelijke gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting, kunnen wij nog beter de kwaliteit van de aangiften inkomstenbelasting waarborgen.

Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben, aarzelt u dan niet om hierover contact op te nemen met ons secretariaat.

 

 


3. Hoeveel bedraagt in 2019 de bijtelling voor mijn auto?

In 2019 gaat de bijtelling voor de duurdere elektrische auto veranderen. Maar ook voor alle auto’s, elektrisch en niet-elektrisch, die in 2014 voor het eerst op kenteken zijn gezet. Wat betekent dit voor u?

Tesla-taks
De bijtelling voor de volledig elektrische auto blijft volgend jaar 4%, maar alleen voor het deel van de catalogusprijs tot € 50.000. Voor een duurdere elektrische auto betaalt u over het meerdere 22%. In de volksmond de ‘Tesla-taks’.

Voorbeeld:
Elektrische auto met catalogusprijs € 110.000
Bijtelling 2018: € 110.000 x 4% = € 4.400
Bijtelling 2019: € 50.000 x 4% + € 60.000 x 22% = € 2.000 + € 13.200 = € 15.200
Verschil € 15.200 -/- € 4.400 = € 10.800

Let op!
De bijtelling voor een auto staat vanaf de kentekenregistratie in beginsel vast voor de maand van aanschaf + 60 volle maanden.

In 2019 zijn de bijtellingspercentages niet anders dan in 2018. De bijtelling voor een nieuwe auto, dus ook voor een elektrische auto, staat in beginsel totdat 60 volle maanden zijn verstreken. Een elektrische auto die u nog in 2018 aanschaft, houdt de lage bijtelling van 4% nog 60 volle maanden.

Gevolgen voor auto’s uit 2014
Dit betekent dat auto’s die in 2014 voor het eerst op kenteken zijn gezet, in de loop van 2019 met een nieuwe bijtelling te maken krijgen (als de kentekenregistratie pas in december 2014 plaatsvond, is dit pas per 1 januari 2020). Uitgangspunt bij auto’s die vóór 2017 op kenteken zijn gezet, is een bijtellingspercentage van 25. De wetgeving in 2019 kent een korting van 18% voor elektrische auto’s. Vanaf 2019 wordt dit dus (25% minus 18%) 7%, tot een cataloguswaarde van € 50.000. Over het meerdere betaalt u 25% en dus niet 22%.

Voor niet-elektrische auto’s die in 2014 voor het eerst op kenteken zijn gezet, bedraagt de bijtelling sinds 2014 – afhankelijk van de CO2-uitstoot – 14%, 20% of 25%. Dit wordt vanaf 2019 in alle gevallen 25%, zodra de periode van 60 volle maanden is verstreken.

 

 


4. Wat betekent het Brexit-akkoord voor uw bedrijf?

De Britse premier Theresa May heeft de stemming in het Lagerhuis over het Brexit-akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie uitgesteld. Het is nog niet duidelijk wanneer de stemming dan nu plaatsvindt.

Wij geven u hier wel de voor Nederlandse bedrijven belangrijkste punten uit het Brexit-akkoord zoals deze vooralsnog op de plank ligt.

1. Voorlopig geen extra handelstarieven
Het VK blijft na het officiële vertrek uit de EU op 29 maart 2019 voorlopig in de interne markt. Deze transitieperiode duurt tot eind 2020. Voorlopig komen er dus geen extra handelstarieven. Het VK en de EU onderhandelen in de transitieperiode over nieuwe handelsafspraken. Komen ze er niet op tijd uit, dan kan de transitieperiode eenmalig met nog eens maximaal twee jaar worden verlengd.

2. EU-regels volgen, minder controles
De EU wil ‘onnodige’ handelsbelemmeringen wegnemen, maar dat hangt af van de bereidheid van de Britten om zich te houden aan de regels van de EU. Hoe meer regels het VK volgt, hoe minder checks en controles er aan de grens nodig zijn. Hoe hecht de handelsrelatie tussen de EU en het VK wordt, is dus nog niet duidelijk. De Britse politiek zal zich ook hierover nog moeten uitspreken.

3. Visserij komt later
In het uittredingsakkoord is opgenomen dat tijdens de transitieperiode tot eind 2020 voor de visserij alles bij het oude blijft. Dit betekent dat Europese vissers in die periode mogen vissen in de Britse wateren. Hoe de visserij in Britse wateren eruit zal zien na 2020, zal worden uitonderhandeld tijdens de transitieperiode.

4. Geen belemmeringen werknemers
Voor mensen uit de EU die nu in het VK werken, verandert er niets. Dit geldt ook voor Britten die in de EU werkzaam zijn.

Hoe nu verder?
Als het Britse Lagerhuis instemt met het conceptakkoord, dan beginnen de dag na het vertrek van de Britten op 29 maart de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. Als er een parlementair ‘No’ komt, dan is er geen akkoord en vertrekt het VK zonder afspraken uit de EU.

Tip:
Door het uitstel van de stemming blijft er veel onzeker en een harde Brexit is nog niet van de baan. Bereid u dus voor en kijk welke gevolgen dat voor u kan hebben, bijvoorbeeld met de Brexit Impact Scan of via www.hulpbijbrexit.nl.

 

 


5. Overgangsmaatregel fiscale eenheid vervalt, actie nodig?

In oktober 2017 werd de spoedreparatie van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangekondigd. Toen het wetsvoorstel openbaar werd in juni 2018, bleek er een overgangsmaatregel voor het mkb opgenomen.

Waar gaat het over?
De spoedreparatiewetgeving bewerkstelligt dat voor een aantal regelingen in de Wet Vpb de fiscale eenheid geacht wordt niet te bestaan, oftewel moet worden ‘weggedacht’. Deze aanpassing is in de ogen van de wetgever noodzakelijk, omdat de regels van de fiscale eenheid op elementen strijdig zijn met het Europees recht. De fiscale eenheid kan in binnenlandse situaties namelijk bepaalde nadelige regels uit de Wet Vpb 1969 omzeilen. Die mogelijkheid bestaat niet met een buitenlandse dochter en daarom is er sprake van ongeoorloofde discriminatie. Die discriminatie wordt weggenomen door de fiscale eenheid uit te schakelen voor bepaalde andere regels uit de wet.

‘Besmette transactie’
Dit geldt onder andere voor de anti-winstdrainageregels van artikel 10a Wet Vpb 1969. Dit artikel regelt dat de rente die is verschuldigd aan een verbonden lichaam voor een lening die is aangegaan voor een zogenaamde ‘besmette transactie’, in beginsel niet aftrekbaar is.

‘Besmette transacties’ zijn:

  • het schuldig blijven van dividend of terugbetaling van kapitaal;
  • het verwerven of uitbreiden van een belang in een verbonden lichaam;
  • het storten van kapitaal in een verbonden lichaam.

Alleen indien de zakelijkheid van de transactie en de geldlening kan worden aangetoond of indien bij de geldverstrekker een redelijke vennootschapsbelasting wordt geheven over de renteopbrengst, is de rente toch aftrekbaar.

Spoedreparatie en anti-winstdrainage
Met de spoedreparatiewetgeving zorgt de wetgever ervoor dat voor de toepassing van artikel 10a de fiscale eenheid moet worden weggedacht, zodat een binnenlandse en buitenlandse situatie weer op dezelfde manier worden behandeld.

Overgangsmaatregel
Zoals gezegd, is er een overgangsmaatregel in de spoedreparatiewetgeving die is bedoeld om het mkb enigszins te ontzien. De overgangsmaatregel zorgt ervoor dat dergelijke rente toch aftrekbaar is indien:

  • die wordt betaald voor een lening die reeds bestond op 25 oktober 2017, en
  • het totaal aan dergelijke rentelasten niet meer bedraagt dan € 100.000 per jaar.

Deze overgangsmaatregel komt te vervallen op 1 januari 2019. Ook in het mkb werkt de spoedreparatiewetgeving vanaf 2019 dus in volle omvang.

Let op!
Het is belangrijk om voor het einde van het jaar naar een oplossing toe te werken. Het hangt sterk van de feiten en omstandigheden van uw situatie af op welke wijze dit kan worden opgelost. Omdat het ingewikkelde problematiek betreft, adviseren wij u graag hierbij.

 

 


6. Zakelijk schenken

In privé kunt u aan algemeen nut beogende instellingen, ANBI’s, belastingvrij schenkingen doen. Het bedrag kunt u aftrekken als gift in de aangifte inkomstenbelasting. Maar u kunt ook als bedrijf schenken, bijvoorbeeld vanuit de bv. In sommige gevallen kan dat aantrekkelijker zijn.

Schenken vanuit privé
Voor de aftrek van giften in de inkomstenbelasting geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen. Daarnaast geldt een maximaal bedrag aan aftrekbare giften van 10% van het verzamelinkomen.

Giften door bv
Giften door de bv kun je op twee manieren typeren. Giften met een zakelijk karakter en giften uit vrijgevigheid, zonder zakelijk karakter.

Giften met een zakelijk karakter kunnen tot de bedrijfskosten worden gerekend indien ze een direct bedrijfsbelang beogen. De giften kunnen worden onderscheiden in:

  • uitgaven voor reclame (bijvoorbeeld sponsoring van een sportvereniging);
  • giften waaraan de onderneming zich niet kan onttrekken gezien haar grootte en standing (bijvoorbeeld gift aan het restauratiefonds van een kerk);
  • giften gedaan aan doelen waarbij de schenker belang heeft (bijvoorbeeld een instelling die het algemeen lichamelijk belang en geestelijk welzijn van werknemers nastreeft).

Giften zonder zakelijk karakter zijn gelijk te stellen aan uitgaven uit vrijgevigheid waar niet een directe tegenprestatie tegenover staat. Bijvoorbeeld de contributie van het Nederlandse Rode Kruis.

Let op!
Voor giften met een zakelijk karakter is er geen maximum gesteld. Voor giften uit vrijgevigheid wel.

Er mag in de vennootschapsbelasting tot 50% van de winst aan giften worden afgetrokken met een maximum van € 100.000. De giftenaftrek wordt verhoogd met 50% van het bedrag van de giften die zijn gedaan aan culturele instellingen, met een maximum van € 2.500.

Als u bijvoorbeeld € 5.000 schenkt aan een culturele ANBI, dan mag u uiteindelijk € 7.500 aftrekken!

Schenken in de toekomst
Volgens de belastingplannen van de komende jaren zal de giftenaftrek in de inkomstenbelasting in de toekomst alleen nog maar kunnen plaatsvinden tegen maximaal het tarief van 37,05%. Hierdoor zal het eerder voordelig worden giften door de bv te laten doen.

 

 


7. Mijn Belastingdienst Zakelijk: nieuw portaal voor ondernemers

Op 3 januari 2019 start de Belastingdienst een nieuw portaal, Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zzp’ers en eenmanszaken kunnen dit portaal gebruiken voor het doen van hun btw-aangifte en het corrigeren ervan. Ook kunnen zij er terecht voor de opgaaf intracommunautaire prestaties. Dit betreft de aangifte van producten en diensten die zijn geleverd aan klanten die in andere EU-landen btw-aangifte moeten doen. Tevens kan via het portaal het rekeningnummer worden gewijzigd.

In de loop van 2019 worden meerdere functies aan het portaal toegevoegd. Mijn Belastingdienst Zakelijk kan dan gebruikt worden voor de aangiften btw, loonheffingen en vennootschapsbelasting. Alle ondernemers krijgen dan toegang tot het portaal.

Het nieuwe portaal heeft een aantal voordelen. Zo werkt het beter op smartphones en tablets. Aangiftes kunnen ook tussendoor worden opgeslagen. Eenmaal ingediende aangiftes kunt u via het portaal altijd weer inzien.

Inloggen op het nieuwe portaal gaat voor zzp’ers en eenmanszaken via DigiD. Andere ondernemers dienen in te loggen via e-Herkenning. Hieraan zijn kosten verbonden. Er is een zestal aanbieders van e-Herkenning die een verschillend tarief hanteren.

 

 


8. Meer belastingvrije vrijwilligersvergoeding

De vergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, gaat per 1 januari 2019 omhoog van € 1500 naar € 1700 per jaar. Dit staat in de tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2019.

Wanneer opgeven aan de Belastingdienst?
Als de vergoeding van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten boven de maximum normbedragen uitkomen, moet u deze opgeven bij de Belastingdienst. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoedingen, dus ook bijvoorbeeld voor reiskostenvergoeding of verstrekte sportkleding. De vergoeding wordt dan echter alleen belast als niet kan worden aangetoond dat de vrijwilliger dit bedrag voor het vrijwilligerswerk heeft uitgegeven.

Vrijwilligersregeling
Op grond van de Vrijwilligersregeling hoeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geen loonheffing in te houden op een vergoeding of verstrekking aan een vrijwilliger. Dat geldt ook voor een sportorganisatie en voor een organisatie die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen.