Navigatie
Disclaimer

Disclaimer

E-mail 

De informatie in een e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van een e-mail die afkomstig is van Van Asselt adviseurs & accountants maar deze persoon niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van deze e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u dan de afzender op de hoogte, waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen. Op de informatie is geen accountantscontrole toegepast, tenzij anders vermeld.

 

Website

Toegang tot en gebruik van de website van Van Asselt adviseurs & accountants (hierna "de Website") is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden. Onder Van Asselt adviseurs & accountants worden alle diensten van Van Asselt adviseurs & accountants en Van Asselt Audit & Assurance verstaan.

 

Doel

Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan Van Asselt adviseurs & accountants niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

 

Aansprakelijkheid

Van Asselt adviseurs & accountants en Van Asselt Audit & Assurance is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de Website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de Website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de Website.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De Website is eigendom van Van Asselt adviseurs & accountants. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo's en geluiden, behoren toe aan Van Asselt adviseurs & accountants of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Asselt adviseurs & accountants mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

 

Koppeling naar websites van derden

Van Asselt adviseurs & accountants draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Van Asselt adviseurs & accountants aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Asselt adviseurs & accountants is framing en het maken van een hyperlink naar de Website niet toegestaan.

 

Privacy

Alle door de gebruiker aan Van Asselt adviseurs & accountants verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Van Asselt adviseurs & accountants aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

 

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.


Wijzigingen van deze voorwaarden

Van Asselt adviseurs & accountants behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de Website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de Website van kracht zijn.