Update coronavirus 4 juni

“Als je niet af en toe vaart mindert, kom je vroeg of laat stil te staan”

Na wat de boeken in kan gaan als een stralend pinksterweekend, is de zon inmiddels weer even van het toneel verdwenen. Een mooi moment om een aantal aanpassingen en nieuwe aandachtspunten met je te delen. Zoals je gemerkt zult hebben neemt de frequentie van onze update steeds verder af. Bij belangrijke en ingrijpende wijzigingen blijven wij deze natuurlijk met je delen, daarbuiten gaan we ervan uit dat je ons weet te vinden als we met je mee kunnen denken.

Vandaag staan we even kort stil bij de extra verlenging van het noodpakket 2.0 en de wijziging ten aanzien van de gevolgen van bedrijfseconomisch ontslag voor de omvang van de NOW subsidie. Heb jij dit schooljaar praktijkleerplaatsen in het mbo? Misschien kom je dan wel in aanmerking voor een voorschot op de Subsidieregeling praktijkleren. Je leest hier vandaag meer over.

Tot slot is de regeling Klein Krediet Corona inmiddels opengesteld. Heb jij als ondernemer een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro, dan is dit voor jou misschien wel interessant. Lees snel verder en neem bij vragen gerust even contact met ons op.

Voor nu een fijne dag toegewenst!

Verlenging noodpakket 2.0

Het kabinet heeft eind vorige week besloten het noodpakket niet met drie, maar met vier maanden te verlengen. De volgende regelingen lopen daarmee van juni tot en met september 2020:

  • NOW
  • Tegemoetkoming Vaste Laten MKB
  • TOZO
  • Corona Overbruggingsleningen
  • Fiscale noodmaatregelen, waaronder uitstel van betaling van belastingschulden

Gevolgen bedrijfseconomisch ontslag (van > 20 medewerkers) voor subsidie NOW 2.0

Bij grote ontslagaanvragen moeten vakbonden betrokken worden als de werkgever NOW ontvangt. Gebeurt dit niet dan kun je 5 % worden gekort worden op het totale subsidiebedrag, om misbruik van de NOW te voorkomen.

Bedrijven die voor een grote reorganisatie staan en gebruikmaken van de verlengde NOW, moeten vanaf afgelopen vrijdag rekening houden met de (gewijzigde) aanvullende voorwaarden uit het nieuwe noodpakket. Dit houdt onder meer in dat bedrijven die om bedrijfseconomische redenen meer dan twintig mensen moeten ontslaan, de vakbond of de personeelsvertegenwoordiging moeten betrekken.

De uitwerking hiervan is als volgt. Als een werkgever die gebruik maakt van de tweede tranche van de NOW in het subsidietijdvak bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt voor één of meerdere werknemers, wordt de subsidie bij de vaststelling voor 100% gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd.

Het totale subsidiebedrag, wordt vervolgens verminderd met 5% als de werkgever een melding als bedoeld in de WMCO doet én gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers per werkgebied van de WMCO ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt.

De werkgever kan deze vermindering met 5% voorkomen door met belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers) een akkoord te bereiken over de ontslagen waar de WMCO melding op ziet. Dat betekent dat er overeenstemming moet zijn over de noodzaak van het door de werkgever voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen.

De subsidie wordt tevens niet met 5% verminderd, als deze partijen, nadat het niet gelukt is om een akkoord te bereiken, gezamenlijk mediation aanvragen bij een door de Stichting van de Arbeid in te richten commissie.

Voorschot subsidie voor mbo-praktijkleerplaats

Het loket voor de Subsidieregeling praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo is geopend. Doel van deze voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte begeleidingskosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan.

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding en bedraagt maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats per schooljaar. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de mbo’er praktijkbegeleiding kreeg.

Werkgevers die tot en met 19 mei te maken hebben met gedwongen sluiting vanwege het coronavirus, krijgen voor de weken waarin zij de studenten niet konden begeleiden, toch subsidie. Dit geldt ook voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

Je kunt een voorschot aanvragen voor de periode van de start van het schooljaar 2019/2020 tot het moment van invoering van de coronamaatregelen op 16 maart 2020. Het voorschot kan alleen worden aangevraagd voor praktijkleerplaatsen in het mbo.

Wanneer je een voorschot aanvraagt, ben je ook verplicht om tussen 2 juni en uiterlijk 16 september 2020 voor 17:00 uur een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot wordt verrekend met de definitieve subsidie.

Mocht dit voor jou van toepassing zijn, neem dan even contact op met onze salarisafdeling. Zij helpen je graag verder!

Aanvragen van Klein Krediet Corona door kleinere ondernemers mogelijk

De regeling Klein Krediet Corona (KKC) voor een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro staat vanaf afgelopen vrijdag open voor ondernemers. De KKC-leningen, met een maximale reguliere looptijd van vijf jaar, worden verstrekt door banken. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen deze verstrekken.

Financiers kunnen maximaal 4% van het kredietbedrag doorrekenen aan ondernemers die gebruik willen maken van de garantieregeling. Daarnaast betalen ondernemers aan de Staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. Naar verwachting kunnen tienduizenden ondernemers gebruik maken van de regeling.

De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf 50.000 euro die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren, met voldoende terugbetaalcapaciteit en die stonden ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor 1 januari 2019. In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de coronaregeling binnen de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) mogen de regeling ook aanbieden.

Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen bovendien vanaf afgelopen vrijdag worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC.

Mocht je van de KCC gebruik willen maken dan kun je je melden bij je bank of financier.

Deel dit bericht