Update coronavirus 19 maart

Gisterochtend hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe en gewijzigde maatregelen uit het noodpakket. Een tweetal van deze maatregelen willen wij er vandaag verder uitlichten, gelet op de vele vragen die deze maatregelen oproepen bij ondernemend Nederland. Vragen die nog niet allemaal te beantwoorden zijn daar we met elkaar wachten op de verdere uitwerking van de maatregelen. In deze update kunt u meer lezen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en de extra ondersteuning voor zelfstandigen. Daarnaast staan wij kort stil bij een wijziging op het gebied van de WW-premiedifferentiatie bij overwerken.

Heeft u een vraag die hier niet tussen staat? Stel ons deze gerust! Wij weten op dit moment ook (nog) niet alles maar we houden de berichtgeving nauw in de gaten. Bovenal denken wij graag met u mee.

WW-premiedifferentiatie

Naast de inmiddels bekende maatregelen heeft het kabinet ook aangegeven aanvullende wetgeving uit te werken op het gebied van WW-premiedifferentiatie. In de huidige regeling is opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Dit kan op dit moment tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is. De regeling zal dan ook worden aangepaste om deze onbedoelde effecten weg te nemen.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Zodra de NOW beschikbaar wordt gesteld kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen werknemers met een vast én met een flexibel contract gewoon worden doorbetaald.

Bij de aanvraag verplicht de werkgever zich vooraf géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld). De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020, waarbij de tenminste 20% omzetverlies wordt verwacht.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van uw aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest, waarbij voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming een accountantsverklaring vereist zal zijn. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

 • Hoe lang blijft een lopende Werktijdverkorting van kracht? En als er moet worden verlengd, hoe werkt dat dan als er ondertussen een andere regeling is?

Als u al een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Als u gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting, en na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

 • Er is Werktijdverkorting aangevraagd, maar heb nog geen antwoord gehad. Hoe gaat het verder?

U krijgt hierover bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wel zal bij u aanvullende informatie opgevraagd worden.

 • Wanneer kan er een aanvraag worden ingediend voor de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)?

U kunt deze nog niet indienen. Er wordt hard gewerkt om hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

 • Hoe kan een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling (NOW) worden ingediend?

U dient de aanvraag in bij het UWV.

 • Kan er ook een aanvraag worden ingediend voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract?

Ja, dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.

 • Moet een medewerker gedurende de tegemoetkoming via de NOW-maatregel stoppen met werken?

Dit is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. Werkgever en werknemer maken samen afspraken over het al dan niet (thuis)werken.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

De extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers is bedoeld voor ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

De volgende voorwaarden worden gesteld:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.
 • Vanaf wanneer geldt de nieuwe regeling?

De regeling werkt terug tot 1 maart. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van Corona-gerelateerde maatregelen, kunt u bij de gemeente waar u woont een aanvraag indienen.

 • Welke hulp biedt de gemeente?

Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente u voor maximaal drie maanden  inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen (netto maximaal ca. € 1.500 per maand). U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz  gehanteerde percentage van 8% liggen.

 • Tot wanneer geldt de nieuwe regeling?

Vooralsnog kunt u er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

 • Wat moet u doen om aanspraak te maken op de regeling?

U kunt terecht bij uw woongemeente. Mogelijk komt er informatie hierover op de website van uw gemeente. Aangezien de regeling een terugwerkende kracht kent vanaf 1 maart is het niet nodig per direct een aanvraag in te dienen. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente.

 • Wanneer weet een ondernemer waar hij/zij aan toe is?

Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na aanmelding tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd.  Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.

Deel dit bericht