Update coronavirus 18 maart

Het kan u niet zijn ontgaan, het kabinet heeft gisteravond een noodpakket voor banen en economie aangekondigd. Drastische maatregelen om banen te kunnen behouden en ondernemingen overeind te kunnen houden. Met dit noodpakket wordt, zo lang als nodig, maandelijks voor miljarden aan steun geboden. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat er geld in de bedrijven blijft.

Met dit noodpakket komen een aantal van de huidige maatregelen (zoals de werktijdverkorting) te vervallen of worden aangepast. Voor het overgrote deel van deze nieuwe maatregelen geldt dat er op dit moment met man en macht wordt gewerkt om deze verder uit te werken en vervolgens zo snel mogelijk open te kunnen stellen. Op dit moment zijn dan ook nog niet alle voorwaarden en procedures bekend. Wij zullen de berichtgeving hierover nauw volgen en u direct op de hoogte brengen zodra er meer bekend is.

Voor nu hebben wij de maatregelen uit het pakket zo overzichtelijk mogelijk voor u op een rij gezet. Daarbij is voor zover dit bekend is aangegeven voor wie de betreffende maatregel vooralsnog open lijkt te staan, wat de omvang hiervan is en op welke wijze er gebruik kan worden gemaakt van deze maatregel.

We bevinden ons in een onzekere tijd, waarin we het heel goed begrijpen dat u veel vragen en zorgen heeft. Of dat u benieuwd bent naar de mogelijkheden en de impact van het noodpakket op uw situatie. Neem dan ook gerust contact met ons op, wij staan voor u klaar!

1.  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

VOOR WIE: WERKGEVERS

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Ook oproep- en flexkrachten kunnen hierin worden meegenomen. Voorwaarde is dat geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode en dat de lonen worden doorbetaald.

De huidige regeling werktijdverkorting wordt door deze regeling vervangen. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen automatisch worden meegenomen in de nieuwe regeling. Deze aanvragen kunnen nog worden aangevuld, de procedure hiervoor is op dit moment nog niet bekend. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart, dus met terugwerkende kracht.

Op dit moment staat de regeling nog niet open en is er nog niet meer bekend, het advies is om nadere berichtgeving af te wachten.

Wat kun je nu doen al wel doen?

Voor nu is het belangrijk om goed bij te houden hoeveel uren uw werknemers wel- en hoeveel uren uw werknemers niet hebben gewerkt, welk bedrag er qua loon aan hen is uitbetaald én met welke omzetdaling u te maken hebt. Als u dat straks als de nieuwe regeling inwerking treedt op een rijtje heeft, dan kan de aanvraag zo snel mogelijk de deur uit.

2.  Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

VOOR WIE: ZZP’ERS, ONDER VOORWAARDEN VENNOTEN BINNEN EEN VOF EN MATEN BINNEN EEN MAATSCHAP

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten, maar wordt op dit moment nog verder uitgewerkt. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets en ook de levensvatbaarheid van de onderneming zal niet centraal staan. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling zal ook mogelijk zijn in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Het zal naar verwachting mogelijk zijn om een voorschot op deze ondersteuning te ontvangen.

Op dit moment staat de regeling nog niet open en is er nog niet meer bekend, het advies is om nadere berichtgeving af te wachten.

3.  Versoepeling uitstel van betaling belasting, verlaging boetes en rente

VOOR WIE: ALLE GETROFFEN ONDERNEMERS

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De invorderingen worden dan direct gestopt, voor zowel de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen, daar wordt langer de tijd voor gegeven.

De invorderingsrente die normaal ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit wordt zo snel mogelijk aangepast.

Uitstel van betaling belasting kan op dit moment al worden aangevraagd. Mocht dit u kunnen helpen in deze periode neem dan contact met ons op.

4.  Noodloket

VOOR WIE: ONDERNEMERS DIE DIRECT ZIJN GETROFFEN DOOR DE OVERHEIDSMAATREGELEN

Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen.

De voorwaarden en de regeling worden op dit moment uitgewerkt, het advies is om nadere berichtgeving af te wachten.

5.  Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

VOOR WIE: (MIDDEL)GROTE ONDERNEMINGEN

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de GO-regeling. Het kabinet stelt voor het garantieplafond te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard. Met de GO-regeling helpt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat door middel van 50% garantie op bankleningen en bankgaranties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 150 miljoen per onderneming).

Om gebruik te kunnen maken van deze regeling kunt u contact opnemen met uw eigen bank.

6.  Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

VOOR WIE: KLEINE ONDERNEMERS (VOORALSNOG MET EEN KREDIET BIJ QREDITS)

Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open waarin zij wordt ondersteunt door het kabinet: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%.

Deze maatregel zal worden besproken met de Europese Commissie en Qredits zal een adequate toets ontwikkelen om te borgen dat alleen corona gerelateerde aanvragen worden toegekend. Het advies is om nadere berichtgeving af te wachten.

7.  Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

VOOR WIE: LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

Op dit moment staat de regeling nog niet open en is er nog niet meer bekend, het advies is om nadere berichtgeving af te wachten. Om vervolgens gebruik te kunnen maken van deze regeling kunt u contact opnemen met uw eigen bank.

8.  Overleggen over stopzetten toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en de cultuursector

VOOR WIE: TOERISME EN CULTUURSECTOR

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om toeristenbelasting.

Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Op dit moment is er niet meer bekend, het advies is om nadere berichtgeving af te wachten.

Deel dit bericht