Uitspraak belastingheffing box 3

De Hoge Raad heeft op 24 december jl. een opmerkelijke, maar zeker rechtvaardige uitspraak gedaan over de belastingheffing in box 3.

Samengevat houdt de uitspraak in dat de belastingheffing over het vermogen in box 3 niet plaats dient te vinden over een fictief rendement, maar over het werkelijke rendement. De uitspraak heeft betrekking op de jaren 2017 en 2018, maar zal waarschijnlijk ook voor 2019 en volgende jaren toegepast kunnen worden. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe dit werkelijke rendement moet worden berekend. Moeten bijvoorbeeld vermogenswinsten ook worden meegeteld en hoe moet worden omgegaan met kosten? De berichten hieromtrent zullen eerst moeten worden afgewacht. Op basis hiervan kunnen wij beoordelen of het in jouw situatie zinvol is om bezwaar te maken.

Voor de aanslagen over 2017 en 2018 die definitief vaststaan en waarvan de bezwaartermijn (6 weken na dagtekening) is verstreken, is het afwachten hoe het ministerie en/of de politiek omgaat met de mogelijkheid van een verzoek om ambtshalve vermindering. Nieuwe jurisprudentie vormt op dit moment geen grond voor een verzoek om ambtshalve vermindering. Mogelijk volgt op dit punt een andere beslissing, maar ook de berichten hieromtrent zullen eerst moeten worden afgewacht. Mocht ambtshalve vermindering mogelijk zijn, dan kan nog tot eind 2022 een verzoek om ambtshalve vermindering over 2017 worden ingediend.

De staatssecretaris heeft recent in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven voorlopig geen definitieve belastingaanslagen op te leggen aan belastingplichtigen die belasting verschuldigd zijn over hun vermogen in box 3. In de loop van februari zal vanuit de overheid naar verwachting een inhoudelijke reactie volgen op de uitspraak. Mocht in de komende periode toch een aanslag inkomstenbelasting definitief worden vastgesteld, dan kunnen wij in overleg met jou hiertegen pro forma bezwaar aantekenen (ter behoud van rechten). Dit ingeval sprake is van verschuldigde inkomstenbelasting in box 3 en het naar onze mening zinvol is om bezwaar aan te tekenen. Zou je gelet hierop een kopie van een definitieve aanslag inkomstenbelasting, die wordt opgelegd door de Belastingdienst, ter beoordeling aan ons willen opsturen. Kopieën van definitieve aanslagen inkomstenbelasting die wij rechtstreeks ontvangen via onze software, zullen wij uiteraard beoordelen.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande (aanvullende) vragen hebben of willen overleggen, neem dan even contact op met je contactpersoon binnen ons kantoor.

Deel dit bericht