Nieuwsbrief februari 2020

Herken je dat gevoel? Van gas geven met de rem erop?! Je wilt vooruit maar het lukt niet. Je computer werkt niet mee, processen lopen niet efficiënt, collega’s die je hulp vragen bij oneindig veel dingen. Wat deze zaken dan ook maar zijn, wat hierbij belangrijk is om te onthouden: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

MKB-leersubsidie

Wat zou jij graag willen doen om van jouw onderneming een leerrijke werkplek te maken? Vanaf maart krijg je de kans om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Elke MKB-ondernemer kan van 2 tot 31 maart een subsidieaanvraag indienen tot €25.000. Weet je niet waar te beginnen? Wij helpen je graag met de aanvraag en advies over de inzet van deze subsidie.

Klaar voor de toekomst

Deze keer geen klantpodium maar een casus, waarin we onze partner bottleneck-it het woord geven. Zij helpen ondernemers met het vinden van de zwakste schakel binnen de organisatie, de bottleneck. 

Horeca event 23 maart

Van Asselt zet horecaondernemers in het zonnetje! Ben jij of ken jij een horecaondernemer die graag op de hoogte blijft van actuele onderwerpen in de branche en vindingrijke visies, onder het genot van een ‘walking dinner’? Maandagavond 23 maart verwelkomen wij je graag vanaf 17.15 uur in onze Business Lounge in Driebergen.

Herinnering VIA

Wij hebben inmiddels de machtigingen voor de ‘vooraf ingevulde aangifte’ (VIA) aangevraagd. Helaas vindt de fiscus deze administratieve rompslomp nodig. Naar aanleiding daarvan ontvang je van de Belastingdienst een formulier met activatiecode. Wij verzoeken je om deze formulieren naar ons door te sturen, bij voorkeur per mail naar via@asselt.nl. Klik hier voor meer informatie.

Wij wensen je verrassend veel leesplezier!

1. bottleneck-it 

Vanuit bottleneck-it bieden we creatieve maar concrete oplossingen voor ondernemers, om ervoor te zorgen dat zij kunnen versnellen, vernieuwen en verbeteren. Dit doen we door mensen, processen en data te verbinden. Recent hebben we bij een klant van ons de volgende vraag neergelegd: Hoe goed sluiten jullie systemen en processen aan op jullie strategie en plannen voor de toekomst? Het antwoord was duidelijk, om toekomstbestendig te kunnen werken, was verandering nodig. 

Het lastige hierin is dat veel ondernemers en werknemers een vast patroon hebben waarin ze werken. Processen veranderen vergt tijd en aandacht die niemand heeft, en verandering waar niemand op zit te wachten. Toch ligt de kracht van ondernemen juist in verandering, ontwikkeling en verbetering. Wij brengen daarin een stukje creativiteit mee, we stellen vragen en denken mee. Waarom doe je dingen zoals je ze doet? Hoe kan het anders? Vervolgens bieden we ook een concrete oplossing en helpen we met de implementatie.

Wat hebben we gedaan?

Wij hebben voor deze klant alle systemen offline en online, inclusief de volledige ICT structuur, onder de loep genomen en afgezet tegen het strategische plan van de organisatie. Daaruit bleek dat veel van de software in het verleden was aangeschaft, maar op dit moment nog voldeed. Met het oog op het strategische plan van de organisatie moesten er voor de toekomst echter andere keuzes gemaakt worden.  

Veelal wordt bij het maken van keuzes gedacht vanuit het verleden (en bekende patronen), daar waar met het oog op de toekomst vaak een andere keuze gemaakt worden. Een keuze voor andere software zorgt er ook voor dat de manier van werken langzaam verandert en het strategische doel dichterbij komt.  

Op basis van de analyse hebben we een roadmap gemaakt met alle applicaties binnen de ICT structuur en de verhouding met het strategische doel. Op basis van ranking en impact (voor het rendement en/of de kosten) hebben we de volgorde bepaald van de implementatie van de nieuwe applicaties en aanpassingen.  

Meetbare resultaten

  • Reductie van de IT kosten met €4000 per jaar
  • Reductie van de softwarekosten met €2000 per jaar
  • Focus bij de implementatie: gestructureerd werken aan de hand van een roadmap en stap voor stap dingen aanpakken i.p.v. overal tegelijk aan sleutelen
  • Begrip voor en de wil om te veranderen bij medewerkers door uitleg en inzicht te geven tijdens het veranderingsproces
  • Behalen van de wensen van de organisatie en vooraf vastgestelde deadlines
  • Concreet overzicht met behulp van dashboarding

Doordenkers

Vraag jij je nu af of verandering nodig is binnen jouw onderneming? Hoe het anders of beter kan? Weet je wat jouw brutomarge is en waaruit deze is opgebouwd? Nodig ons vrijblijvend uit om eens met je mee te kijken naar wat nodig en haalbaar is voor jouw onderneming.

2. MKB Leersubsidie 

Wat zou jij graag willen doen om van jouw onderneming een leerrijke werkplek te maken? Vanaf maart krijg je de kans om met €25.000 subsidie de ontwikkeling van jouw medewerkers te garanderen! Het kabinet wil werkgevers en werknemers helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarvoor een subsidiepot van € 50 miljoen beschikbaar gesteld. Elke MKB-ondernemer kan van 2 tot 31 maart een subsidieaanvraag indienen tot €25.000. Meer informatie kan je vinden op www.slimwerkgeven.nl. Wij denken graag met je mee, SZamen met onze partner en expert op HR-gebied.

Leren & ontwikkelen binnen het MKB

Volgens het ministerie is het in het MKB minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkende leven. ‘Werkgevers hebben vaak minder tijd, geld of kennis dan grotere bedrijven om hun medewerkers daarin te begeleiden. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het MKB de normaalste zaak van de wereld maken.’ De bedoeling is om ondernemers hiermee te helpen om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor werknemers te krijgen of de vaardigheden van medewerkers up to date te houden. 

Twee keer per jaar

Elk jaar kunnen bedrijven in maart en in september een aanvraag doen. In maart start de eerste subsidieronde waarbij ondernemers tussen 2 maart en 31 maart een subsidieaanvraag  kunnen indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tijdens de eerste subsidieronde is er €15 miljoen beschikbaar. Elke MKB-ondernemer kan een subsidieaanvraag indienen tot € 25.000. ‘Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om medewerkers tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding te laten volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk de begeleidingskosten van een werkgever in dit derde leerwegtraject.’ Weet je nog niet waarvoor je het geld wilt inzetten, dan is het mogelijk om te wachten tot na de zomer. In september volgt een tweede subsidieronde. 

Voorwaarden SLIM-regeling

Voor mkb-ondernemers gelden de volgende regels:

  • Het initiatief waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, moet worden afgerond binnen een periode van 12 maanden vanaf de startdatum van het initiatief;
  • De subsidie die wordt verleend bedraagt maximaal €24.999, met uitzondering van landbouwbedrijven waarvoor een maximum geldt van €20.000;
  • Voor een kleine onderneming bedraagt de subsidie maximaal 80% van de subsidiabele kosten. Wanneer een onderneming bijvoorbeeld €20.000 besteedt binnen het kader van de ontwikkeling van werknemers, dan maakt deze kans op maximaal €16.000 subsidie;
  • Voor een middelgrote onderneming bedraagt de subsidie maximaal 60% van de subsidiabele kosten.

Subsidie voor grotere bedrijven

Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie, net als samenwerkingsverbanden van mkb’ers, brancheorganisaties, O&O-fondsen, onderwijsinstellingen of werknemers- en werkgeversverenigingen. Zij kunnen hun aanvraag jaarlijks vanaf 1 april tot en met 30 juni indienen. In totaal wordt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar gesteld voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

3. Vergeet eindheffing werkkostenregeling niet!

Als u in 2019 meer aan vergoedingen en verstrekkingen uitgaf dan de zogenaamde ‘vrije ruimte’ in de werkkostenregeling, moet u over dit meerdere eindheffing betalen. Vergeet deze niet uiterlijk in de eerste aangifte van 2020 aan te geven.

Werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling mag u vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij aan uw personeel uitkeren. Als het bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen niet méér is dan de vrije ruimte, hoeft u als werkgever ook geen belasting te betalen.

Let op!
De vrije ruimte bedraagt in 2019 nog 1,2% van uw loonsom.

Eindheffing
Komt het bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen boven de vrije ruimte uit, dan betaalt u als werkgever 80% eindheffing over het meerdere. Deze moet u voor het jaar 2019 in de eerste aangifte van 2020 aangeven.

Voorbeeld:
Uw loonsom was in 2019 € 1.000.000. Uw vrije ruimte was dus 1,2% x € 1.000.000 = € 12.000. U heeft in 2019 in totaal voor € 20.000 uitgegeven aan vergoedingen en verstrekkingen. Over € 20.000 -/- € 12.000 = € 8.000 moet u eindheffing betalen. De af te dragen eindheffing is dus 80% x € 8.000 = € 6.400.

Aangiftebrief
In de regel doet u per vier weken of per maand aangifte. Wanneer u in 2020 aangifte moet doen, staat in de aangiftebrief die u in november heeft gekregen. Hierin staan ook de bijbehorende uiterste aangifte- en betaaldatums.

Let op! Vanaf volgend jaar hoeft u pas in de tweede aangifte van het jaar de eindheffing op te nemen. Dit jaar helaas nog niet.

4. BOR bij schenken vastgoed-bv

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor vastgoed-bv’s blijft de gemoederen bezighouden. Onlangs heeft het hof Amsterdam in het kader van de BOR beslist dat de verhuur van vastgoed een ondernemingsactiviteit is.

Bedrijfsopvolgingsregeling
De bedrijfsopvolgingsregeling geeft een vrijstelling van 100% over de waarde van een onderneming van € 1.000.000. Boven deze waarde is een vrijstelling van 83% van toepassing. De vrijstelling geldt zowel bij een overlijden als bij een schenking van aandelen.

Casus hof Amsterdam
In de casus bij het hof Amsterdam is sprake van een schenking van aandelen in een vastgoed-bv, waarbij een beroep is gedaan op de BOR. De vastgoed-bv verhuurt naast enkele kantoorunits een hotelgebouw. De bv voert haar werkzaamheden uit in een van haar eigen kantoorunits. 83,9% van de totale waarde van het vastgoed ziet op het hotelgebouw, het restant van 16,1% op het kantoorgebouw. De bv heeft zelf 4,9% van het totaal in gebruik. Naast het vastgoed bezit de bv een aanzienlijk bedrag aan liquide middelen.

Oordeel rechtbank
De rechtbank heeft in 2018 in deze zaak geoordeeld dat er geen sprake is van het drijven van een onderneming. Gelet op de aard en omvang van de arbeid die wordt verricht met betrekking tot het vastgoed, is volgens het hof wel degelijk sprake van het drijven van een onderneming.

Criteria
Er is namelijk sprake van een intensieve bemoeienis bij de vastgoedexploitatie. Daarnaast is bij de verhuur van het hotelgebouw sprake van een hoger rendement dan het normrendement (IPD Nederlandse vastgoedindex). Het verhuurde kantoorgebouw valt overigens buiten de onderneming (met uitzondering van de eigen gebruikte unit).

Verdeling
Uiteindelijk werd 88,7% aangemerkt als ondernemingsvermogen. Daarnaast wordt 83,9% van de aanwezige liquide middelen als ondernemingsvermogen aangemerkt. Daarboven mag nog eens 5% van het ondernemingsvermogen als vrijgesteld beleggingsvermogen worden meegeteld. Al met al een interessante uitspraak.

Belastingdienst
De Belastingdienst is steevast van mening dat bij vastgoedverhuur sprake is van een beleggingsactiviteit. Op grond van deze uitspraak en van rechtspraak van een aantal jaren geleden, kan bij verhuur van vastgoed wel degelijk sprake zijn van een onderneming. Het loont dus om dit samen met uw adviseur nader uit te zoeken.

5. Gebruik bestelauto onduidelijk? Geen bijtelling!

Ook voor het privégebruik van een zakelijke bestelauto geldt in beginsel gewoon de bekende bijtelling. Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer door de aard van het werk verschillende werknemers de bestelauto doorlopend afwisselend gebruiken. Hoe moeten de begrippen ‘doorlopend’ en ‘afwisselend’ in de praktijk worden uitgelegd?

Bijtelling bestelauto
Voor een bestelauto bedraagt de bijtelling dit jaar gewoon 22% inclusief bpm en btw, tenzij de bestelauto volledig elektrisch is. Is de auto vóór 2017 voor het eerst op kenteken gezet, dan kan een ander percentage bijtelling van toepassing zijn.

Oplossing voor de praktijk
Anders dan bij personenauto’s komt het bij bestelauto’s regelmatig voor dat deze afwisselend door verschillende werknemers worden gebruikt, bijvoorbeeld in de bouw en aanverwante bedrijven. Als alternatief voor de bijtelling per individuele werknemer is er voor de praktijk een oplossing gezocht via een eindheffing.

Eindheffing
Deze oplossing betekent dat in plaats van de bijtelling bij de werknemer, de werkgever een eindheffing verschuldigd is van € 300 per bestelauto per jaar. Er vindt dan geen bijtelling bij de individuele werknemers plaats.

Voorwaarden
Deze eindheffing is best een aantrekkelijke regeling. Niet alleen vanwege het lage bedrag aan eindheffing, maar ook omdat dan verder geen kilometeradministratie meer hoeft te worden bijgehouden. Dat het voor werknemers ook aantrekkelijk is, spreekt voor zich. De eindheffing komt alleen in plaats van de bijtelling als de bestelauto door de aard van het werk doorlopend afwisselend gebruikt wordt door twee of meer werknemers. Daardoor moet ook niet goed zijn vast te stellen of en aan wie de bestelauto voor privégebruik ter beschikking staat. Dit is onlangs nog bevestigd in een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag.

Wie gebruikt auto privé?
In genoemde zaak werd een bestelauto doorlopend afwisselend gebruikt door twee werknemers van een aannemersbedrijf. Wie de bestelauto ’s avonds mee naar huis nam, hing af van de vraag wie er het verst van de op dat moment uit te voeren klus woonde.

De rechter kwam tot de conclusie dat juist voor dit soort situaties de eindheffing is ingevoerd en vernietigde de naheffing met boete.

6. Aftrekpost gemengde kosten: hoe bereken je die?

Gemengde kosten zijn in 2020 tot een vast bedrag van € 4.700 niet aftrekbaar van de winst. Dit betekent een verhoging met € 100 ten opzichte van vorig jaar. Naast het vaste bedrag kunt u ook kiezen voor een wettelijk vastgesteld percentage. Welke is voor u het voordeligst?

Wat zijn gemengde kosten?
‘Gemengde kosten’ is een fiscale benaming voor kosten die naast een zakelijk ook een privé-element bevatten. Vanwege dit privé-element zijn deze kosten deels niet aftrekbaar.

Voorbeelden
Onder gemengde kosten vallen de kosten van voedsel, drank en genotmiddelen, de kosten van representatie, inclusief recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak en de kosten van congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.

Aftrek beperkt tot 80% of 73,5%
In plaats van een vast bedrag, kunt u er ook voor kiezen een wettelijk vastgesteld percentage niet in aftrek te brengen. De aftrek van deze kosten is in beginsel beperkt tot 80% voor ondernemers in de inkomstenbelasting en tot 73,5% voor ondernemingen in de vennootschapsbelasting, zoals bv’s.

Vast bedrag of percentage?
Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting en geeft u gedurende het jaar meer uit aan gemengde kosten dan € 23.500, kies dan voor het vaste bedrag. Als van de gemengde kosten namelijk 20% niet aftrekbaar is, is dit gelijk aan het vaste bedrag van € 4.700.

Loonsom soms bepalend voor bv’s
Bij de vennootschapsbelasting kunt u dus kiezen uit een vast bedrag of een wettelijk vastgesteld percentage (dus 73,5%). Maar als 0,4% van de fiscale loonsom binnen de onderneming hoger is dan € 4.700, dan is dat bedrag niet aftrekbaar.

Let op!
Dit betekent dat voor bedrijven in de vennootschapsbelasting met een loonsom van meer dan € 1.175.000 het vaste bedrag hoger ligt dan € 4.700 (€ 1.175.000 x 0,4% = € 4.700). Voor deze bedrijven heeft de verhoging naar € 4.700 dus geen gevolgen.

7. Uitstel loonaangifte vanwege problemen eHerkenning

Moet u voor de loonaangifte 2020 nog het nieuwe inlogmiddel eHerkenning aanschaffen en deed u de laatst ingediende loonaangifte nog in het oude portaal van de Belastingdienst voor ondernemers? Dan krijgt u van de Belastingdienst uitstel voor de loonaangifte tot 1 juli 2020. Deze verplichting heeft namelijk bij ondernemers en de Tweede Kamer tot veel ophef geleid vanwege de verplichte kosten voor eHerkenning. Het uitstel geldt voor ondernemers die overstappen naar Mijn Belastingdienst Zakelijk en daarvoor eHerkenning moeten aanschaffen, maar ook voor ondernemers die voortaan via een fiscaal dienstverlener of marktsoftware aangifte doen. Ondernemers die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen een brief van de Belastingdienst. De ministeries Binnenlandse Zaken en Financiën hebben aangegeven op zoek te gaan naar oplossingen voor de problemen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de private leveranciers van eHerkenning over een structurele prijsdaling.

8. Aanvraag WBSO versoepeld

Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers flexibeler gebruikmaken van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Daartoe is de aanvraagprocedure op twee punten gewijzigd. De voorwaarden blijven gelijk aan 2019. De eerste wijziging is dat de ‘tussenmaand’ bij het aanvragen vervalt. Als een werkgever met ingang van 1 februari 2020 gebruik wil maken van de WBSO, dan kan hiervoor op 31 januari 2020 nog een aanvraag worden ingediend (uitzondering voor aanvragen voor een periode die per 1 januari ingaat). Wat betreft de tweede wijziging: u mag vanaf 2020 maximaal vier keer per jaar een WBSO-aanvraag indienen. Eerst was dat maximaal drie keer per jaar.

Deel dit bericht