Deskundige begeleiding bij echtscheiding

In voorgaande nieuwsbrieven is gesproken over onder meer de juridische en fiscale aandachtspunten bij het aangaan van het huwelijk en de afspraken tussen echtgenoten tijdens het huwelijk. Helaas komt het voor dat echtgenoten niet meer met elkaar verder willen of kunnen. Als eenmaal wordt besloten tot echtscheiding, zijn er best wat praktische en juridische zaken te regelen. Afspraken en routines die voorafgaand zo vanzelfsprekend waren, moeten opnieuw worden geregeld. Dit alles terwijl het ook emotioneel niet eenvoudig is. Van Asselt assisteert en ontzorgt bij echtscheidingen op gezamenlijk verzoek. Door onze kennis op juridisch, financieel en fiscaal gebied kunnen wij van dienst zijn met de begeleiding van het gehele echtscheidingstraject. Hoe kan zo’n traject er uit komen te zien?

Situatieschets

Eerst willen wij het volledige plaatje scherp hebben. Met het volledige plaatje doelen wij op de familieverhoudingen, eventuele huwelijkse voorwaarden, de (privé)bezittingen en de schulden. Ook gaan wij na of er al ideeën zijn hoe de echtgenoten met de minderjarige kinderen (mochten die er zijn) en de vermogensbestanddelen om willen gaan.

Indien huwelijkse voorwaarden overeen zijn gekomen, geeft dit in de regel een handleiding met de vermogensrechtelijke afspraken tussen de echtgenoten bij scheiding. Mochten de echtgenoten geen nadere afspraken hebben gemaakt, geldt het wettelijk regime (de beperkte of algehele gemeenschap van goederen). Dit is in een eerdere nieuwsbrief aan bod gekomen.

Vermogensoverzicht en verdelen

Vervolgens maken wij het vermogen inzichtelijk. Hiertoe kan het waarderen van een onderneming of het laten taxeren van een (of meer) woning(en) en/of andere onroerend zaak nodig zijn.

Aan de hand van het vermogensoverzicht, de huwelijkse voorwaarden en in overleg met de echtgenoten wordt een moment genomen waarop we de staat van bezittingen en schulden vastzetten. Dit (peil)moment wordt gebruikt voor de waardebepaling van het vermogen en voor het verdelen en toedelen van de bezittingen en schulden. Tot deze stap behoort ook de beslissing van de toedeling van de woning (al dan niet met herfinanciering) en de berekening van de mogelijke partneralimentatie.

Fiscaliteit

Naast de bezittingen, spelen ook de belastingen een rol. Echtgenoten zijn elkaars fiscaal partners en blijven dat totdat een verzoek tot echtscheiding is ingediend én zij niet meer staan ingeschreven op hetzelfde adres in de Basisregistratie Personen. Voor het jaar waarin dit fiscaal partnerschap komt te eindigen, kunnen de echtgenoten opteren om voor dat jaar aangifte te doen als ware zij fiscaal partner om nog éénmaal vermogensbestanddelen en aftrekposten, zoals bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek, optimaal te verdelen. Ook met betrekking tot (de afkoop van) partneralimentatie kan het opteren voor partnerschap voor het jaar van echtscheiding fiscaal interessant zijn. Vanzelfsprekend staan wij met onze advisering stil bij al deze facetten en mogelijkheden.

Afspraken vastleggen

De afspraken tussen de echtgenoten leggen we vast in een echtscheidingsconvenant. Dit echtscheidingsconvenant is een overeenkomst. Alleen als beide echtgenoten het eens zijn over alle afspraken, wordt het echtscheidingsconvenant getekend. Indien echtgenoten minderjarige kinderen hebben, is een ouderschapsplan verplicht. Dit ouderschapsplan staat los van het echtscheidingsconvenant. In het ouderschapsplan kunnen afspraken worden vastgelegd met betrekking tot de zorgregeling met de kinderen (bijvoorbeeld de verdeling van de dagen bij wie de kinderen verblijven) en eventuele kinderalimentatie. Andere aspecten waar aan gedacht kan worden zijn de gemeentelijke inschrijving van de kinderen en de meer praktische zaken (wie bewaart de paspoorten). Indien gewenst kunnen wij assisteren met suggesties voor de omgangsregeling met de kinderen en de berekening van de kinderalimentatie.

Procedure

Als eenmaal het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan getekend zijn, schakelen wij met een advocaat. De advocaat stelt een verzoekschrift op en dient deze in bij de rechtbank. Dit verzoekschrift verwijst naar het getekende echtscheidingsconvenant.

Daarna zal de rechter uitspraak doen. De rechter zal – tenzij het hem zeer nadelig voorkomt – het echtscheidingsconvenant volgen. De rechter doet in zijn of haar uitspraak de scheiding van echt. Daarmee zijn de echtgenoten nog niet definitief gescheiden. Eerst zal de advocaat de echtgenoten een akte van berusting ter ondertekening aanbieden. Een akte van berusting houdt in dat de echtgenoten niet in hoger beroep wensen te gaan. Nadat deze akte is getekend, kan de advocaat overgaan tot inschrijving van de rechterlijke beschikking in de registers van de burgerlijke stand. Dit moet in de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden. Pas zodra de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is het huwelijk definitief ontbonden.

Uitvoeren vermogensverdeling

Nadat het huwelijk definitief is ontbonden, kunnen we overgaan tot de uitvoering van het convenant. Onderdeel daarvan is de toedeling van de bezittingen. De inboedel en auto zijn juridisch eenvoudig toe te delen. De toedeling van de woning en het overnemen van de eventuele hypotheekschuld kan meer voeten in de aarde hebben. Van Asselt kan assisteren met het contact met de financier (bank of andere private partij) en de notaris.

Door het toedelen van de laatste bezittingen en schulden loopt het echtscheidingstraject ten einde. Hopelijk zorgt dit voor rust en ruimte om weer verder te kunnen.

Van Asselt kan de juridische en financiële vraagstukken begrijpelijk uitleggen en tackelen, fiscaal de optimale route voor beide echtgenoten berekenen en het verbindstuk zijn met de advocaat, financier en notaris. Zo ontzorgen wij onze cliënten in lastige tijden.

Echtscheiding op eenzijdig verzoek

Ook bij echt een echtscheiding op eenzijdig verzoek kan Van Asselt of onze partner Scherpenburgh MKB Corporate Finance assisteren bij bijvoorbeeld waarderingsvragen. Graag zijn wij onze cliënten van dienst met duidelijk en deskundig juridisch, financieel en fiscaal advies.

Met echtgenoten worden in dit nieuwsbriefartikel ook geregistreerd partners bedoeld.

Geschreven door Roel Emmen

Deel dit bericht