Corona update 28 september

“Autumn shows us how beautiful it is to let things go.”

Als we naar buiten kijken kunnen we er niet langer omheen, het is herfst. Het is de tijd van een nieuw seizoen. Een seizoen waarin de natuur ons laat zien hoe mooi en belangrijk het kan zijn om zaken los te kunnen laten, om daarmee ruimte te bieden aan nieuwe dingen om te kunnen groeien. Ook op zakelijk vlak kunnen we de verschillende seizoenen herkennen. In welk seizoen bevindt jouw onderneming zich op dit moment?

Het corona seizoen lijkt ook nog niet voorbij te zijn. De besmettingen nemen toe, met alle gevolgen van dien voor onze economie. Alleen daarom al goed om je mee te nemen in een aantal data, wijzigingen en aandachtspunten met betrekking tot de verschillende maatregelen. We hebben de belangrijkste punten voor dit moment voor je op een rijtje gezet. Bij vragen kun je altijd even contact met ons opnemen.

Een vindingrijke dag toegewenst!

NOW 1.0: Wat heb je nodig voor de eindafrekening?

De eisen zijn niet voor ieder bedrijf gelijk. Er wordt een onderscheid gemaakt in bedrijven die een verplichte accountantscontrole voor de jaarrekening nodig hebben en bedrijven die dat niet nodig hebben. Ook is er een onderscheid naar aanleiding van de grootte van de aangevraagde NOW 1.0.

Bedrijven die minder dan € 20.000 aan voorschot hebben ontvangen of minder dan € 25.000 aan subsidie, hebben sowieso geen verklaring nodig. Controle bij deze bedrijven geschiedt op basis van steekproeven. Bij een subsidiebedrag tussen € 25.000 en € 125.000 volstaat een derdenverklaring. Dit kan een verklaring van een accountant zijn, maar bijvoorbeeld ook van een belastingconsulent of boekhouder. Vanaf € 125.000 subsidie heeft een ondernemer een accountantsverklaring nodig.

Tip! Bedrijven kunnen vanaf 7 oktober de eindafrekening aanvragen, zo is het streven van het UWV.

NOW 3.0:  Omzetverlies omhoog, tegemoetkoming omlaag

De tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met omzetverlies wordt verlengd. De verlenging betreft drie keer een periode van drie maanden. In de eerste periode van de verlenging (oktober t/m december 2020) moet het omzetverlies – net als nu – minstens 20% zijn. De compensatie van de loonkosten bedraagt dan maximaal 80% in plaats van de huidige 90% van de NOW 2.0.

In de tweede (januari t/m maart 2021) en derde periode (april t/m juni 2021) moet het omzetverlies minstens 30% zijn. De compensatie loopt dan af naar maximaal 70%, respectievelijk 60% van de loonkosten. De opslag van 40% op de loonkosten in verband met werkgeverslasten blijft gehandhaafd.

NOW 3.0Minimaal omzetverliesMaximale compensatie
Oktober t/m december 202020%80%
Januari t/m maart 202130%70%
April t/m juni 202130%60%

Het kabinet heeft aangegeven dat werkgevers hun loonsom gedeeltelijk kunnen verlagen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de tegemoetkoming ingevolge de NOW 3.0. In de eerste periode van drie maanden (oktober t/m december 2020) mag de loonsom 10% dalen, in de tweede periode (januari t/m maart 2021) mag dit 15% zijn en in de derde periode (april t/m juni) 20%. De reden van de loonsomdaling is voor de NOW 3.0 niet van belang. Dit kan het gevolg zijn van ontslagen of bijvoorbeeld door afspraken over het vrijwillig inleveren van salaris. Het is nog onduidelijk welke korting op de tegemoetkoming volgt als genoemde percentages worden overschreden.

Tip! Het kabinet streeft ernaar om de aanvraag voor de NOW 3.0 op 16 november 2020 te laten starten. Deze aanvraag geldt dan voor de eerste periode van oktober tot en met december 2020.

Let op! De precieze voorwaarden van NOW 3.0 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober 2020 bekend worden gemaakt.

TVL steunpakket 2: uiterlijk 30 oktober aanvragen!

De TVL is een tegemoetkoming voor mkb-bedrijven die door de coronacrisis minstens 30% minder omzet hebben behaald. Deze omzetdaling moet hebben plaatsgevonden in de periode juni tot en met september. In deze periode moet het bedrijf ook minstens € 4.000 aan vaste lasten hebben. De TVL compenseert maximaal de helft van de vaste lasten.

Hoeveel TVL je ontvangt, hangt af van jouw omzetverlies en de branche. Voor jouw vaste lasten wordt uitgegaan van een branchegemiddelde en niet van de werkelijke vaste lasten. Voor cafés is dit bijvoorbeeld 25% van de omzet. De TVL bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000.

Let op! Heb je eerder via de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19) een eenmalige tegemoetkoming ontvangen en wil je nu in aanmerking komen voor de TVL? Dan moet je een nieuwe aanvraag doen voor de TVL.

De TVL is alleen bedoeld voor bedrijven met minder dan 250 werknemers. Bovendien geldt de TVL alleen voor specifieke categorieën bedrijven, waaronder de horeca, theaters en kermissen. Er gelden bovendien aanvullende voorwaarden.

Of een bedrijf voor de tegemoetkoming in aanmerking komt, hangt af van de zogenaamde SBI-code. Deze code is dezelfde als voor de bedrijven die in aanmerking kwamen voor de TOGS-regeling. Dit was een vast bedrag aan tegemoetkoming in de vaste lasten van € 4.000.

Tip! Aanvragen kan tot 30 oktober 2020 17:00 uur digitaal via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl/tvl). Je hebt hier eHerkenning niveau 1 of DigiD voor nodig.

TVL steunpakket 3:  naar € 90.000 maar strenger beleid

Ondernemers in specifiek getroffen sectoren, zoals de horeca en evenementenbranche, kunnen tot 1 juli 2021 een beroep blijven doen op de TVL (tegemoetkoming voor Vaste Lasten mkb). Ook voor de TVL wordt nu de periode tot 1 juli 2021 onderverdeeld in drie periodes van elk drie maanden, waarbij voor elke periode de maximale TVL € 90.000 bedraagt, in plaats van de € 50.000 die gold voor de TVL uit het tweede steunpakket.

TOZO 2.0: nog een paar dagen om aan te vragen

De bijstand aan zelfstandigen in nood via de TOZO is verlengd tot en met september 2020. Het inkomen wordt via de TOZO aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De TOZO 2.0 bevat, in tegenstelling tot de TOZO 1.0, wel een partnertoets. Blijft door het inkomen van de partner het gezinsinkomen boven het sociaal minimum, dan krijgt een zelfstandige in de nieuwe regeling dus geen inkomensondersteuning meer. Er geldt echter nog steeds geen vermogenstoets (Let op! Inkomsten uit vastgoed dat wordt verhuurd moeten wel worden opgegeven), er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van het bedrijf en de zogeheten kostendelersnorm wordt ook nu niet toegepast. Deze norm betekent dat wanneer meerdere volwassenen samenwonen, de bijstandsuitkering lager wordt, omdat ervan uit wordt gegaan dat de kosten gedeeld worden.

Ondersteuning in de vorm van een lening tot maximaal € 10.157 voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage, is nog steeds mogelijk.

Let op! Ondernemers kunnen de TOZO 2.0 nog tot en met 30 september aanvragen bij hun woongemeente.

TOZO 3.0:  verlengd tot 1 juli 2021

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) blijft ook gehandhaafd tot 1 juli 2021. Nieuw is de voorwaarde dat de ondernemer over niet meer dan € 46.520 aan directe geldmiddelen mag beschikken, zoals banksaldi. De beschikbare geldmiddelen worden meegeteld van:

  • jezelf;
  • jouw partner;
  • inwonende kinderen jonger dan 18 jaar (als het op het woonadres van de ondernemer is ingeschreven in de BRP);
  • die van jouw bedrijf als je een eenmanszaak hebt.

Daarbij blijven bedrijfskapitaal, de eigen woning en afgeschermd pensioen buiten de berekening. De toets op het inkomen van de partner blijft van kracht.

Ook blijft de mogelijkheid bestaan om een lening via de TOZO af te sluiten voor maximaal € 10.157. Ondernemers die zich vanwege corona op hun toekomst willen heroriënteren, kunnen hier vanaf 1 januari 2021 begeleiding in krijgen via de gemeente.

Let op! De Tozo 3.0 is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie.

Uitstel en aflossen van belastingschulden

Ondernemers kunnen nog tot 1 oktober 2020 uitstel van belastingbetaling aanvragen of een verlenging van het uitstel aanvragen. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af.

Het betekent ook dat vanaf 1 januari 2021 met de aflossing van belastingschulden moet worden begonnen. Dit kan gespreid over 24 maanden. In individuele probleemgevallen kan een maatwerkoplossing worden gezocht. Daarvoor is wel een derde-deskundige-verklaring vereist.

Voorts blijft de invorderingsrente tot 31 december 2021 gehandhaafd op 0,01%. De belastingrente gaat per 1 oktober 2020 echter weer 4% bedragen. Dit geldt ook voor de vennootschapsbelasting, maar slechts tot 31 december 2021. Daarna geldt voor de vennootschapsbelasting weer een belastingrente van 8%.

Extra tijd definitieve coronasteun land- en tuinbouw tot 31 oktober

Land- en tuinbouwondernemers krijgen extra tijd, namelijk tot 31 oktober 2020, om een verzoek in te dienen tot definitieve vaststelling van de ‘Tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers’. Deze tegemoetkoming is bedoeld om schade vanwege de coronacrisis te compenseren.

De tegemoetkoming betreft de sierteelt, de voedingstuinbouw en de telers van fritesaardappelen. De geleden schade is een gevolg van het feit dat de betreffende goederen, zoals bloemen, niet of moeilijk kunnen worden opgeslagen.

Let op! De indieningsdatum voor de aanvragen tot definitieve vaststelling van tegemoetkomingen is verlengd tot 31 oktober 2020. Aanvragen moesten voor de sectoren sierteelt en voedingstuinbouw in eerste instantie uiterlijk 31 augustus zijn ingediend, voor de sector fritesaardappelen uiterlijk 15 september.

Door de termijnverlenging kan de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en sectoraccountants verder uitwerken welke werkzaamheden een accountant moet verrichten voor een aanvraag voor een tegemoetkoming. Ook wordt geborgd dat ondernemingen voldoende tijd hebben om de noodzakelijke bewijsstukken te verzamelen.

Ook is bekendgemaakt dat ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in het kader van de NOW, niet op de tegemoetkoming in mindering hoeven te worden gebracht.

Deel dit bericht