Corona update 14 januari

“We gaan samen naar de eindstreep”

Nederland blijft tot en met tenminste 9 februari 2021 in lockdown. Ook komen er steeds meer zorgen over de effecten van de Britse variant van het coronavirus. Horeca ondernemingen en andere getroffen ondernemingen blijven nog langer gesloten, daar waar eerder nog de hoop was om op korte termijn de deuren te (her)openen. Voor al deze getroffen ondernemingen zullen weer meer nieuwe en/of verlenging van de bestaande maatregelen worden verwacht. Zodra deze bekend zijn, zullen wij jullie hierover inlichten.

Vandaag brengt deze update je daarom meer praktische informatie rondom zaken als de voorraadvergoeding voor winkeliers, de aflossingsdatum van het bedrijfskapitaal TOZO, précorona belastingschulden en de betalingskorting voor in de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Tot slot lees je in deze update meer informatie over de Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve MKB’ers.

Voor vragen en/of hulp kun je altijd contact met ons opnemen!

Eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)

Verplicht gesloten MKB-ondernemers in de non-food detailhandel kunnen een eenmalige voorraadvergoeding aanvragen tot en met vrijdag 29 januari 17:00 uur. Voor de berekening van de voorraadvergoeding wordt gekeken naar het omzetverlies van oktober 2020 tot en met december 2020 en de grootte van de winkel. De vergoeding betreft eenmalig een opslag van minstens 2,8% van het geleden omzetverlies over de periode oktober tot en met december 2020.

Let op; je kunt de eenmalige voorraadvergoeding alleen aanvragen indien je de TVL Q4 2020 aanvraagt en voldoet aan alle voorwaarden van de TVL Q4 2020 (minimaal 30% omzetverlies)

Bijvoorbeeld:

Bij 30% omzetverlies betreft het subsidiepercentage 50%. Voor de voorraadvergoeding wordt een opslag van 5,6% opgeteld bij het percentage vaste lasten. Omdat de TVL in dit geval 50% van de vaste lasten vergoedt komt de voorraadvergoeding daarmee uit op 2,8% extra subsidie.

Heb je als winkelier normaal gesproken een omzet van € 150.000, maar nu een omzetverlies van 30% geleden? De berekening van de voorraadvergoeding wordt dan: € 150.000 x 30% x 2,8% (50% x 5,6%) = €1.260.

Het maximale bedrag van de eenmalige voorraadvergoeding dat ontvangen kan worden betreft € 20.160 (bij 100% omzetverlies). Dit bedrag komt bovenop het bedrag van de TVL Q4 2020.

De eenmalige voorraadvergoeding wordt automatisch toegevoegd aan je aanvraag TVL Q4 2020 op basis van de SBI-code. De voorraadvergoeding zal daarbij niet worden weergegeven op het aanvraagformulier, en de voorraadvergoeding wordt d.m.v. een extra betaling aan je uitgekeerd.

Indien je de TVL Q4 2020 al aangevraagd hebt, dan hoef je niks extra’s te doen. Op basis van de SBI-code zal de eenmalige voorraadvergoeding automatisch aan je worden toegekend. Ook in dat geval wordt een extra betaling aan je verricht. 

Denk jij in aanmerking te komen voor de eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)? Stuur ons een mail of bekijk hier de mogelijkheden.

Goed om te weten: de voorraadvergoeding is vrijgesteld voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Wel wordt de voorraadvergoeding, net als de TVL Q4 2020, gezien als omzet voor de NOW-regeling.

Aflossingsdatum bedrijfskapitaal TOZO

Zelfstandigen die een lening voor bedrijfskapitaal hadden afgesloten via de TOZO, hoeven pas vanaf 1 juli 2021 te starten met aflossen. In eerste instantie zou aflossing op deze lening(en) al plaatsvinden per 1 januari jl.

Daarbij wordt ook de looptijd waarbinnen de verstrekte lening afgelost moet zijn verlengd. De aflossingstermijn is namelijk met zes maanden verlengd van 3 jaar naar in totaal 3,5 jaar. 

Begin je 1 juli 2021 a.s. met het aflossen van de lening voor bedrijfskapitaal, dan heb je dankzij bovengenoemde versoepelingen tot en met 31 december 2024 de tijd. Eerder en/of sneller aflossen blijft tot de mogelijkheden behoren.

Précorona belastingschulden

Sinds een paar maanden is de Belastingdienst actief bezig met het in kaart brengen van de précorona belastingschulden. Deze précorona belastingschulden worden in het verzoek bijzonder uitstel van betaling, of de verlenging hiervan, apart behandeld.

Maar wat zijn nu precies précorona belastingschulden?

Er is sprake van précorona belastingschulden indien je vóór 12 maart 2020 al een belastingschuld had voor belastingen waarvoor je na die datum bijzonder uitstel van betaling voor aangevraagd hebt. Te denken valt aan de naheffingsaanslag omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2019, de naheffingsaanslag loonheffingen over de maand december 2019 of belastingschulden waarvoor een betalingsregeling is afgesproken via kort telefonisch uitstel en/of een regulier verzoek uitstel van betaling.

Indien je overgaat op het verlengen van het bijzonder uitstel van betaling, dan kan de fiscus besluiten om te bekijken of de précorona belastingschulden wel of niet worden meegenomen in het verdere verloop van de betalingsregeling. Van belang is in ieder geval om dan te voldoen aan de extra voorwaarden voor verlenging van het bijzonder uitstel van betaling, zoals het meesturen van een liquiditeitsprognose, een bonusverklaring en (eventueel) een verklaring van een derde-deskundige.

Goed om te weten: Bij geen verlenging van het bijzonder uitstel van betaling (aanvragen kan nog tot en met 31 maart 2021) dien je de précorona belastingschulden af te lossen vanaf 1 april 2021!

Overige belastingschulden die zijn opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling vallen onder de afbetalingsregeling die ingaat per 1 juli 2021.

Betalingskorting voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Mogelijk heb je recent een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting 2021 ontvangen die je moet betalen. En mogelijk is het je opgevallen dat de betalingskorting bij het in 1 keer voldoen van deze voorlopige aanslag aan de lage kant is.

Sinds 23 maart 2020 en tot en met 31 december 2021 is het rentepercentage van de betalingskorting verlaagd van 4 procent naar 0,01 procent. Dit komt doordat het rentepercentage van de betalingskorting wettelijk gezien gekoppeld is aan het rentepercentage van de invorderingsrente. Vanwege de coronacrisis is door het kabinet in een eerder stadium het rentepercentage van de invorderingsrente tijdelijk verlaagd naar 0,01 procent, en daarmee dus ook het rentepercentage van de betalingskorting.

Goed om te weten: De Belastingdienst heeft al laten weten dat je altijd bezwaar kan maken tegen het bedrag van de betalingskorting die je krijgt. Echter zal het bezwaar standaard worden afgewezen, indien het bezwaar gericht is tegen het rentepercentage van de betalingskorting van 0,01 procent.

De Corona-OverbruggingsLening (COL) 

De Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit) is bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hebben (met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding). 

Voor overbruggingskredieten tot € 500.000 euro geldt een looptijd van drie jaar, waarbij het eerste jaar aflossingsvrij is. Er geldt een vast rentepercentage van 3 procent, met een 2 procent premium bij kredieten boven de € 500.000 euro. De Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) zullen deze kredieten verstrekken.

Voor in de agenda: De online aanvraagportal is sinds 4 januari 2021 opnieuw open. Aanvragen ingediend tussen 4 januari 2021 en 17 mei 2021 zullen volgens de eerder gehanteerde tendersystematiek beoordeeld worden.

Meer informatie rondom de voorwaarden en het beoordelingsproces van de COL 3.0 lees je hier.

Deel dit bericht