Corona update 10 november

“Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen.”

We bevinden ons midden in de zogenoemde tweede golf en alhoewel de besmettingen wat lijken af te vlakken, is de druk op de zorg zorgwekkend. De maatregelen die in reactie daarop de afgelopen weken zijn ingesteld, raken ons allemaal en komen ook economisch gezien hard aan. Er worden onevenredig harde klappen uitgedeeld, hetgeen voor het kabinet reden is geweest om aanvullingen op het derde steunpakket aan te kondigen.

De nieuwe steunmaatregelen komen boven op de al bestaande regelingen en betreffen vooral de uitbreiding van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). Verder gaan we in op de verlenging van de lage WW-premie bij overwerk en de verlenging van de verschillende kredietfaciliteiten. Tot slot staan we nog even stil bij de verlenging van het uitstel van belastingbetaling tot 1 januari 2021.

Heb je na het doornemen van deze update nog vragen, neem dan gerust even contact met ons op.

Een vindingrijke dag toegewenst!

Extra subsidie horeca


Er komt een extra subsidie voor de horeca. Dit om tegemoet te komen in de kosten ten gevolge van de verplichte sluiting, zoals bederf van voorraden. De subsidie zal ongeveer 2,75% van de omzetderving bedragen, al is nog niet duidelijk over welke periode deze derving berekend wordt. De uitwerking en voorwaarden van de regeling worden nog bekendgemaakt. Wel is al bekend dat de subsidie gemiddeld ongeveer € 2.500 per onderneming zal bedragen.

Horecaondernemers hoeven voor de subsidie geen aparte aanvraag in te dienen. Wanneer een aanvraag voor de TVL wordt gedaan, zal de subsidie er automatisch bij worden opgeteld. De subsidie zal niet beperkt worden door het maximum van de TVL van € 90.000.

Let op! Op de site van rvo.nl komt een rekentool beschikbaar waarmee ondernemers de TVL en eventueel de extra tegemoetkoming voor de horeca kunnen berekenen.

TVL eenmalig ook voor andere sectoren


Aanvankelijk gold de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) alleen voor bepaalde sectoren, maar de regeling wordt nu uitgebreid. Deze uitbreiding geldt vooralsnog alleen voor Q4 (oktober tot en met december 2020). Of een bedrijf in deze periode in aanmerking komt voor de TVL, is dus niet langer afhankelijk van de SBI-code van het bedrijf. De TVL staat daarmee voor deze periode eenmalig open voor alle bedrijven met een minimaal omzetverlies van 30%. Bedrijven moeten wel voldoen aan de overige eisen van de TVL. Zo dient men onder andere minimaal € 3.000 aan vaste lasten te hebben in de periode oktober t/m december en dient men minder dan 250 werknemers in dienst te hebben.

Aanvragen voor de TVL Q4 2020 kunnen naar verwachting vanaf medio november a.s. worden ingediend bij de RVO.

Let op! Krediet- en financiële instellingen zijn uitgezonderd van de TVL.

Extra tegemoetkoming evenementenbranche


Aangezien veel evenementen vanwege de coronamaatregelen niet door kunnen gaan, komt er ook voor deze branche een extra tegemoetkoming. Deze extra regeling is bestemd voor ondernemers die wel voor de TVL uit het tweede steunpakket in aanmerking zijn gekomen, maar niet voor de TVL voor de periode oktober t/m december 2020 omdat hun omzet in het vierde kwartaal van 2019 (te) laag was.

De betreffende ondernemingen die door een lage omzet in 2019 geen aanspraak kunnen maken op de aankomende TVL-subsidie, ontvangen eenmalig een bedrag gebaseerd op de hoogte van hun TVL subsidie uit het tweede steunpakket. De regeling wordt nog verder uitgewerkt.

Om de tegemoetkoming te krijgen, moet een bedrijf een SBI-code hebben die aangeduid is als ‘evenement-gerelateerd’. Ook moet men kunnen aantonen dat men minimaal één festival of evenement heeft georganiseerd of voor de omzet voor minstens 70% afhankelijk te zijn van levering aan festivals of evenementen.

Let op! Het lijkt voor deze eenmalige tegemoetkoming van belang te zijn dat daadwerkelijk gebruik is gemaakt van de TVL-subsidie uit het tweede steunpakket. Het is nog onbekend hoe zal worden omgegaan met ondernemingen die wel recht hadden op de TVL-subsidie uit het tweede steunpakket, maar daar geen gebruik van hebben gemaakt.

Ook in 2021 geen hoge WW-premie vanwege overwerk


Voor werknemers met een vast arbeidscontract hoeft sinds dit jaar minder WW-premie betaald te worden dan voor werknemers met een flexibel contract. Wettelijk is geregeld dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Uitgezonderd hiervan zijn werknemers die al een arbeidsduur hebben van minimaal 35 uur per week.

Deze bepaling kan onbedoelde effecten hebben in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals de zorg. Deze maatregel is dan ook in 2020 opgeschort en dit zal vanwege de huidige situatie rond het coronavirus ook in 2021 zo blijven.

Verlenging kredietfaciliteiten


Om bedrijven in hun liquiditeitsbehoefte te blijven ondersteunen, worden kredietfaciliteiten verlengd. Het garantie-instrumentarium voor corona en de financieringsregelingen COL via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en de Overbruggingskredietfaciliteit Qredits, worden verlengd tot en met 30 juni 2021. De BMKB-C regeling wordt verlengd tot eind 2021.

Uitstel belastingbetaling verlengd tot 1 januari 2021


Het kabinet heeft besloten dat ondernemers nog tot 1 januari 2021 een beroep kunnen doen op het versoepelde uitstelbeleid voor de betaling van belastingschulden. Hiermee wordt uitstel verleend voor nieuw opkomende verplichtingen tot uiterlijk 1 januari 2021, zodat er één uitstelregime met één einddatum voor alle ondernemers is. Ondernemers die niet eerder om uitstel hebben verzocht, of dat nogmaals willen doen kunnen nog tot 1 januari 2021 een beroep doen op het versoepelde uitstelbeleid. Als je als ondernemer aan de verdere voorwaarden voldoet, kom je daarnaast in aanmerking voor de aflossingsregeling van 36 maanden voor je opgebouwde belastingschuld.

De Belastingdienst heeft het digitale uitstelportaal woensdag 4 november heropend om het indienen van een verzoek om uitstel zo makkelijk mogelijk te maken. Uitstelverzoeken die sinds 1 oktober 2020 op een andere manier bij de Belastingdienst binnen zijn gekomen, worden ook conform het versoepelde uitstelbeleid behandeld.

Deel dit bericht